De sju tidsordningarna

hem igen

 

 

Oskuldens ordning
Från återskapelsen av jorden till syndafallet

1 Mos 2:15-3:21

 

Samvetets ordning

Från syndafallet till floden
1 Mos 3:22-8:14

 

Det mänskliga regerandets ordning

Från floden till Abrahams kallelse

1 Mos 8:15-11:32

 

Löftets ordning

Från Abrahams kallelse till Uttåget

1 Mos 12:1-2 Mos 12:37

 

Lagens ordning

Från uttåget till Johannes Döparen

2 Mos 12:38-Matt 2:23

 

Nådens ordning

Från Johannes Döparen till Jesu andra tillkommelse

Matt 3:1-Upp 19:10

 

Det gudomliga regerandets ordning eller Tusenårsriket

Från Jesu andra tillkommelse till Nya himlar och en ny jord

Upp 19:11-20:15

1. Namn: Oskuld


1 Mos 2:8-15, 25, 3:7

Samvete

1 Mos 2:15-17, 25, 3:1-6, 10

 

Mänskligt regerande

1 Mos 9:1-17

Löfte

Rom 4:13-21, 1 Mos 12:1-4, 17:19, 26:1-4, 28:1-4, 49:8-12, Luk 3:23-38

 

Lag

2 Mos 24:12, 5 Mos 32:44-47

 

Nåd

Joh 1:16-17, Ef 3:1-12

 

Det gudomliga regerandets ordning eller Tusenårsriket

Upp 20:1-10, Matt 19:28, Apg 3:20-21, 2 Petr 1:11

2. Tidslängd: Sex dagar?


1 Mos 2:21-25, 3:22-24, 4:1

1 656 år


1 Mos 5:1-29, 7:6, 11

427 år

1 Mos 11:10-32, 12:4

 

430 år

2 Mos 12:40, Gal 3:14-17

 

1 718 år

2 Mos 12:38, Luk 16:16, Matt 11:7-15, 17:1-13, Joh 1:21

 

Nuvarande år minus 30

Luk 16:16, 1:26, Dan 7:7-8, 9:27, 2 Tess 2:7-8, Upp 4:1-19:10-21

 

Från Jesu andra tillkommelse till en Nya himlar och en ny jord

Matt 24:29-31, Upp 19:11-20:3, 20:1-21:1

 

3. En gynnsam start: Återupprättad jord
1 Mos 1:26-31, 2:8-25, Ps 8:1-9
Löfte om återupprättelse, samvete, platser för tillbedjan, kunskap om belöningar och straff
1 Mos 3:15, 21, 4:3-4, 4:7

Mognad, Sann tillbedjan, Guds vilja, löfte om evigt liv, full auktoritet

1 Mos 7:6, 8:15-22, 9:1-7, 8-17

 

Löfte, Sann tillbedjan, trosliv, evig framtid, uppståndelse, bön

1 Mos 12:1-3, 7, Gal 3:6-9, Hebr 11:8-10, 17-19, 1 Mos 20

 

Ledning, lag, personliga framträdanden, försörjning, helande, rikedom

2 Mos 13:21, 23:20, 5 Mos 5:22-24, 2 Mos 20, 24:9-11, 17:6, 16:11-35, 5 Mos 29:5, 2 Mos 15:26, Ps 107:20, 105:37

 

Ordet, Frälsare, Satan besegrad, Etablerad och kraftfull församling

Hebr 1:1-3, Joh 17:1-26, 1 Joh 3:1-10, Matt 16:13-19

 

Frihet från Satan, perfekta förhållanden, styre av Jesus och de Guds heliga

Upp 20:1-2, 19:11-16, 5:10, 11:15, 20:6, Matt 25:31-46

 

4. Prövning: Att inte äta från kunskapens träd på gott och ont
1 Mos 2:15-17

Att handla rätt utifrån sitt samvete

1 Mos 4:7

 

Att lyda mänskliga lagar, regera troget, straffa förbrytare, ära Gud

1 Mos 9:1-6

 

Att tro på Guds löften och lyda evangeliet om Abrahams förbund

1 Mos 15:1-6

 

Att lyda de 2 713 buden, domarna och förordnanden av Gud

2 Mos 20:1-17, 21:1-23:33, 22:14-15, 24:12-31:18

 

Trons lydnad

Joh 3:16, Rom 1:1-5, 16, 16:26, Hebr 10:19-23, 35-39, 1 Kor 1:18-21, Mark 16:15-18, Kol 1:20-23, 1 Joh 5:1-5

 

Att lyda Kristus, uppståndna heliga, civila och religiösa lagar och förändring till Guds vilja

Jes 2:1-5, 65:17-25, Upp 5:10, 20:1-10, Sak 14:1-21

 

5. Guds syfte: Att testa människans lydnad i ett tillstånd av oskuld
1 Mos 2:15-17, 22:12, 5 Mos 8:2-16, Jer 19:5, 32:35

Människans lydnad utifrån den inre rösten av samvetet

Rom 2:12-16

 

Att ge människan en möjlighet att lyda Gud under nya omständigheter

1 Mos 9:7

 

Att handla med Abrahams familj och mänskligheten personligt genom tro på hans löften

1 Mos 17:1-22

 

Att ge lagen för att styra Guds folk till dess Kristus skulle komma

Luk 16:16, Gal 3:7-29, Hebr 9:1-10:23

 

Att kalla ut ett folk, församlingen

Apg 15:12-18, Matt 16:18, Ef 5:25-27

 

Att upprätta en rättfärdig och evig regering på jorden som i begynnelsen

1 Kor 15:24-28, Jes 9:6-7, 11:1-16

 

6. Guds hjälpmedel: Begränsningar, Satan
1 Mos 2:15-17, 3:1-6

Människans samvete

1 Mos 2:17

 

Mänskligt regerande med Guds lagar

1 Mos 9:1-6

 

Tro på löftena

Gal 3:6-14

 

Lag, domare, profeter, kungar

Rom 3:19-20, Apg 13:16-21

 

Predika korset för människor

1 Kor 1:17-25, Ef 4:7-16, Joh 14:12-17, 26, 16:7-15, Apg 1:8, 1 Kor 12-14, Hebr 1:14, Apg 5:19, 12:7, 27:23

 

Kristus, Änglar, Uppståndna heliga

Matt 24:29-31, 2 Tess 1:7-10, Upp 19:11-20:10

 

7. Misslyckande: Syndafallet
1 Mos 3:1-24, Rom 3:23, 5:12-21

Adam, Kain, hans ättlingar, Guds söner, Sets ättlingar och alla människor

1 Mos 6:3, 4:1-16, 17-24, 6:1-7, 11-13, 4:25-26, 6:5-13

 

Noa misslyckades, Ham misslyckades, mänskligheten misslyckades

1 Mos 9:20-24, 22-27, 1-6, 11:1-9

 

Abraham, Isak, Jacob, alla människor

1 Mos 12:11-25:11, 21:1-35:29, 25:24-49:33

 

Ledarna och folket kunde inte följa lagen

Neh 9:34, Jer 2:8, Mal 2:7-9, Joh 7:19, Matt 21:12-16

 

Israel, den första kyrkan, dagens kyrka

Matt 23:37-39, Apg 12:1-3, 13:45, 28:27-28, Rom 11, Jud 1:3-4, 2 Tess 2:1-12, 1 Tim 4:1-2, 2 Tim 3:1-5

 

Skaror kommer att följa Satan

Upp 20:7-8

 

8. Dom: Förbannelsen
1 Mos 3:14-19, 23-24, Jes 30:26, 35, 65:25, Rom 16:20, 5:12-21

Floden

1 Mos 6:13, 2:17, Rom 6:23

 

De olika tungomålen och jorden uppdelad

1 Mos 11:1-9, 1:9-10, 1 Krön 1:19, Upp 21:1

 

Av Israel och Egypten

2 Mos 1:1-14, 2:7-10, 3:19, 10:7, 12:29-30, 14:1-29

 

Av Israel och världen

Matt 21:33-45, 23:37-24:2, Joh 12:23-36, Jak 2:10

 

Guds vrede blir utgjuten

Dan 7:19-27, 8:15-25, 11:36-45, 2 Tess 2:1-12, Upp 6:1-19:21

 

Eld från himlen dödar de onda

Upp 20:7-10, Jes 66:22-24, Matt 25:41, 2 Petr 3:10-13

 

9. Väg till räddning:

En frälsare utlovad

1 Mos 3:15-21, 4:1-7, Matt 1:21, 26:28, Ef 1:7

 

Arken

1 Mos 6:18, 7:1-3, 8:20-22

 

Offer

1 Mos 8:20, 12:8, Gal 3:8, Hebr 4:2

 

Blod och kraft

2 Mos 12:21-30, 14:30-31

 

Kristi kors

Ef 2:11-22, Kol 1:12-22, 2:14-17, 1 Petr 1:18-23

 

Kristi blod

Rom 3:24-25, 1 Joh 1:7, Upp 17:14, 19:11-21

 

Evig frälsning

Jes 9:6-7, Dan 7:13-14, 18, 27, Luk 1:32-33, Upp 11:15, 22:1-5