Nr 9: Rom 1:18-32

hem igen

Hej!

Det har hunnit gå en tid sedan det sista brevet kom ut men som för så många andra är det mycket som skall göras. Sommaren har gått och den var välsignad om än lite kort kanske. Vad tycker ni?

Skolan är slut och jag har nu en filosofie magister i sociologi och kan kallas beteendevetare. Det känns oerhört roligt men också lite overkligt. Det var en lång resa dit men Gud har verkligen visat sin nåd och vilja att leda mig in på detta område, det är jag övertygad om. Jag har också bett att Gud skall få använda denna utbildning på det sätt som han vill. Det behövs kristna på arbetslivets alla områden, inte minst det akademiska. Be gärna för mig att jag får bli ledd in på det område som Gud vill. Jag är för närvarande arbetslös.

Familjen mår bra, Amanda har börjat 4:an och Aron 2:an och Carina arbetar på som församlingsassistent. Under hösten kommer vi att ha två egyptiska kvinnor från den koptiska kyrkan inneboende hos oss. De skall vara stipendiater hos oss i Hortlax församling och studera hur församlingslivet fungerar här i Sverige. Det kommer att bli mycket spännande.

Be också för varandra. Be om att Guds vilja skall uppenbaras för oss kristna i den tid som nu är.

Tankebyggnader

Vi tittade på avsnittet Rom 1:18-32 sist och vi var inte riktigt klara med detta så vi fortsätter.

1:21 Fastän de kände till Gud, prisade de honom inte som Gud eller tackade honom, utan förblindades av sina falska föreställningar, så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan.

1:22 De påstod att de var visa, men de blev dårar.

Något som intresserat mig mycket under min studietid har varit hur människor har tänkt i olika tider. Förstår man hur en människa tänker så kan man också lättare förstå dess beteende. Bibeln talar mycket om våra tankar och vårt tänkesätt. När Bibeln beskriver tankevärlden så beskrivs den inte bara utifrån en enda människas tankevärld utan också som ett system av tankar.

Ty även om vi lever här i värl­den, strider vi inte på världens sätt. De vapen vi strider med är inte svaga utan har makt inför Gud att bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader och allt högt som reser sig upp mot kunskapen om Gud. Och vi gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus och är beredda att straffa all olydnad, så snart ni har blivit fullkomligt lydiga.[1]

I detta avsnitt talar Paulus om tankebyggnader och fästen. Jag tror att det är en beskrivning av det samhälle­liga tankesystem som vi lever i och under. Det är viktigt att förstå att det står en strid om ditt och mitt tankeliv. Det var det första som Satan attackerade i Edens lustgård. ”Eva! Du har tänkt fel, inte kommer ni att dö om ni äter frukten av detta träd, ni kommer att kunna leva som Gud!” På det sätt som du tänker om dig själv, om Gud, om det du möter, om din omvärld så kommer du också att agera. Det vet Gud och det vet Satan, därför står det en strid om dina tankar.

I Rom 1:21 beskrivs hur Satan lyckas få in sitt tankesystem i en människa. Resultatet blir:

1.       Blindhet

2.       Falska föreställ­ningar

3.       Mörker

4.       Oförståndiga hjärtan

5.       Dårskap

Vi behöver förstå att vi lever i en värld som i hög grad präglas av denna dårskap, och Bibeln förklarar detta med:

och att hela världen är i den ondes våld.[2]

Det är viktigt att i detta sammanhang skilja på två sa­ker. Det ena handlar om den medvetenhet vi har inför den bild Bibeln målar upp av dig och mig. Här tror jag att det handlar om en klarsyn inför andliga verkligheter. Detta får stora konsekvenser för vårt böneliv. Om vi inte vet vem vi har att slåss mot, hur skall vi då kunna slåss? Paulus är klar på denna punkt. Han vet mycket väl mot vem han slåss, hans slag är inte tomma slag i luften[3]. Och det skall inte heller våra vara. Den andra saken i detta sammanhang handlar om hur vi bemöter människor och hur vi ser på människor. Jesus visste mycket väl, och han var mycket mer radikal på den punkten än vad någon av oss är, vem som var orsaken till människors problem:

Men denna kvinna, en Abra­hams dotter som Satan har hållit bunden i arton år, borde hon inte få bli löst från sin boja på sabbaten?[4]

Men, och märk väl, han bemötte inte människor med förakt eller förebråelser över att de hade släppt in mörkrets makt i sina liv. Om du vill se ett bra exempel på Jesu människosyn och djävulens människosyn kan du läsa Joh 9 om den blindfödde mannen. Vår betoning skall alltid ligga på vad Gud kan göra i en människas liv och inte vad djävulen har gjort.

För att återgå till vårt samtal om tankelivet så beskriver Bibeln också Guds vilja i denna fråga.

Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er för­vandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom[5]

Det finns ingen genväg till att bli använd av Gud. Du måste läsa och meditera över Bibelordet varje dag. Gör det till en högprioriterad verksamhet i ditt liv. Ersätt inte Bibeln med andra böcker, läs gärna andra böcker men prioritera Bibeln. Det finns ingen annan bok som så grundligt får dina tankar att komma i linje med Guds.

Guds ord fungerar. Men det fungerar ofta på ett omärkligt sätt. Det är som bonden som planterar sin säd och det skju­ter upp och växer och kan till slut skördas men han vet inte själv hur![6] Det viktiga för bonden var inte att förstå kemiska och biologiska livsprocesser utan det viktiga var att han faktiskt stoppade säden i jorden. Gå du och gör sammalunda!

Det finns också några tröstande ord om våra tankar:

Ty Gud är den som verkar i er, både vilja och gärning, för att hans goda vilja skall ske.[7]

Det är så vi bör tänka, alla vi fullkomliga. Tänker ni fel i något avseende, skall Gud uppenbara också det för er. Dock, låt oss hålla fast vid det som vi har nått fram till.[8]

Gud har lovat att hjälpa dig med dina tankar. Om du tänker fel om något så kommer Gud att få dig på rätt väg. Prata med honom om det.

Guds härlighet

1:23 De bytte ut den odödlige Gudens härlighet mot bilder av dödliga människor, av fåglar, fyrfotadjur och kräldjur.

Det finns något obeskrivligt underbart med Guds härlighet. Det finns inget som kan ersätta Guds närvaro i ditt liv. Allt annat är bara billiga surrogat.

När Bibeln talar om Guds härlighet avses Guds manifesterade närvaro. Det finns två aspekter av Guds närvaro. I Ps 139 talar David så under­bart om Guds allestädes närvaro.

Vart skall jag gå för din Ande,

vart skall jag fly för ditt ansikte? Om jag far upp till himlen, är du där, bäddar jag åt mig i dödsriket, är du där. Tar jag morgonrodnadens vingar, gör jag mig en boning ytterst i havet, skall också där din hand leda mig och din högra hand fatta mig.[9]

Gud är ständigt närvarande i hela sin skapelse, det finns inte en plats där inte Gud är. Det skall inte förväxlas med panteism[10] som menar att Gud och skapelsen är ett och detsamma. Utifrån denna syn är allt gud, stenar, människor, vatten o.s.v. Detta är inte alls Bibelns beskrivning av Gud.

Det är en tröstande tanke att veta att Gud är allestädes närvarande. Det kanske känns som om mitt liv och mitt sammanhang är en guds­förgäten plats men Bibeln lär att Gud är nära, både dig och mig.

Samtidigt lär Bibeln att Gud är, om vi får använda det uttrycket, stationär. Jesus säger detta i:

Så skall ni be: Fader vår, som är i himlen. Helgat blive ditt namn.[11]

som han skall låta oss få se när tiden är inne, han, den sa­lige, ende Härskaren, konungarnas Konung och herrarnas Herre, som ensam är odödlig och bor i ett ljus dit ingen kan komma, och som ingen människa har sett eller kan se. Honom tillhör ära och evig makt! Amen.[12]

Fadern är alltså närvarande i hela sin skapelse samtidigt som han bor i himlen där han sitter på en tron. På den högra sidan om den tronen sitter Jesus Kristus, vår frälsare.

När de hörde detta blev de ursinniga och skar tänder mot Stefanus. Men uppfylld av den helige Ande såg han upp mot himlen och fick se Guds här­lighet och Jesus som stod på Guds högra sida.[13]

Med denna kraft verkade han i Kristus, när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen,[14]

Jesus sade till honom: ”Du själv sade det. Men jag säger er: Härefter skall ni se Männi­skosonen sitta på Maktens högra sida och komma på himlens moln.”[15]

Adam och Eva vandrade och umgicks med Gud i lustgården. De var inte nakna utan de var klädda med en Gudsnärvaro i sina liv. När de senare syndade förlorade de denna Gudsnärvaro, denna härlighet i sina liv.

Alla har syndat och saknar härligheten från Gud,[16]

Alltifrån denna tragiska hän­delse har Guds härlighet besökt människan vid olika tillfällen för att i den nya födelsen åter ta boning hos människan.

Det skulle bli ett alltför långt studium att granska Guds härlighets besök hos människan genom hela Bibeln men vi kan titta på några.

Sedan bröt de upp från Suckot och slog läger i Etam på gränsen till öknen. Herren gick framför dem, om dagen i en molnstod för att visa dem vägen och om natten i en eldstod för att ge dem ljus. På det sättet kunde de vandra både dag och natt. Molnstoden upphörde inte att gå framför folket på dagen och inte heller eldstoden på natten.[17]

Här ser vi hur Guds härlighet var närvarande med Israels folk, i ett moln på dagen och en eldstod om natten. Detta gjorde det möjligt för folket att vandra både dag och natt och de var också beskyddade av denna härlighet.

Och egyptierna förföljde dem, alla faraos hästar, vagnar och ryttare, och kom efter dem ut till mitten av havet. Men när morgonväkten var inne, såg Herren från pelaren av eld och moln ner på egyptiernas här och förvirrade den.[18]

Vid ett annat tillfälle kommer Guds härlighet över folket så att de blir rädda.

Och Herren sade till Mose: ”Se, jag skall komma till dig i ett tjockt moln för att folket skall höra när jag talar med dig och sedan för alltid tro på dig.[19]

På tredje dagen, när det hade blivit morgon, började det dundra och blixtra. Ett tjockt moln lade sig över berget och ett mycket starkt basunljud hördes. Allt folket i lägret bävade. Men Mose förde folket ut ur lägret för att möta Gud och de ställde sig nedanför berget. Hela Sinai berg höljdes i rök därför att Herren hade stigit ner på berget i eld. Rök steg upp därifrån som röken från en smältugn och hela berget skakade våldsamt. Basunljudet blev starkare och starkare. Mose talade och Gud svarade honom med hög röst. Och Herren steg ner på Sinai berg, på toppen av berget, och Herren kallade Mose upp till bergets topp. Då steg Mose dit upp. Och Herren sade till Mose: ”Gå ner och varna folket, så att de inte tränger sig fram till Herren för att se, ty då kommer många av dem att falla ner och dö.[20]

När Salomos tempel invigdes kom också Guds härlighets moln.

Och det hände att när prästerna gick ut ur helgedomen – ty alla präster som fanns där hade helgat sig, oavsett vilken avdelning de tillhörde – och när leviterna, samtliga sångare, Asaf, Heman och Jedutun med sina söner och bröder, stod klädda i vitt linne med cymbaler, psaltare och harpor öster om altaret och tillsammans med dem etthundratjugo präster som blåste i trumpeter, och trumpetblåsarna och sångarna på en gång och samstämmigt stämde upp Herrens lov och pris, och när man lät trumpeter, cymbaler och andra instrument ljuda och man började lova Herren, därför att han är god och där­för att hans nåd varar i evighet – då blev huset, Herrens hus, uppfyllt av ett moln, så att prästerna för molnets skull inte kunde stå där och göra tjänst. Ty Herrens härlighet uppfyllde Guds hus.[21]

Guds härlighet uppenbaras också i Jesu tjänst på jorden.

Sex dagar därefter tog Jesus med sig Petrus och Jakob och hans bror Johannes och förde dem upp på ett högt berg för att vara ensam med dem. Och han förvandlades inför dem: hans ansikte lyste som solen, och hans kläder blev vita som ljuset. Och se, Mose och Elia visade sig för dem, och de samtalade med honom. Petrus sade till Jesus: ”Herre, det är gott för oss att vara här. Om du vill, skall jag göra tre hyddor, en åt dig, en åt Mose och en åt Elia.” Medan han ännu talade, se, då sänkte sig ett lysande moln ner över dem. Och en röst ur molnet sade: ”Denne är min Son, den Älskade. I honom har jag min glädje. Lyssna till honom!” När lärjungarna hörde det, föll de ner på sina ansikten och greps av stor fruktan. Men Jesus gick fram och rörde vid dem och sade: ”Stig upp och var inte förskräckta!” Och när de såg upp, såg de ingen utom Jesus.[22]

Både Petrus och Johannes, som var med om detta beskriver detta i sina brev respektive evangelium.

Och Ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den Enfödde har av Fadern, och han var full av nåd och sanning.[23]

Det var inte några utstude­rade myter vi följde, när vi förkunnade för er vår Herre Jesu Kristi makt och hans an­komst, utan vi var ögonvittnen till Jesu maje­stät. Ty han blev av Gud, Fadern, ärad och förhärligad, när en röst kom till honom från den upphöjda Härligheten: ”Denne är min Son, den Älskade. I honom har jag min glädje.” Den rösten hörde vi själva från himlen, när vi var med honom på det heliga berget.[24]

Jag tror att vi är flera som i bön och lovsång har på något sätt sett Guds härlighet eller förnummit den i vår ande. Detta är obeskrivbara och heliga upplevelser. Guds härlighet har en skönhet som inte går att beskriva. Nu till det bästa.

Om vi förlorade härligheten i och med syndafallet så har Jesus, vår frälsare vunnit tillbaka denna härlighet igen och gett den till oss i vår ande. Genom pånyttfödelsen så har Guds Ande flyttat in i din Ande och fyllt dig med hans egen närvaro, hans härlighet. Detta är Bibeln tydlig med.

Så om Bibeln är tydlig med att Fadern och Sonen bor i himlen likaså är den tydlig med att den Helige Ande bor i pånyttfödda hjärtan. Låt oss se några bibelställen.

Ty Gud som sade: ”Ljus skall lysa fram ur mörkret”, han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet, som strålar fram i Kristi ansikte, skall sprida sitt sken.[25]

Ni däremot lever inte efter köttet utan efter Anden, eftersom Guds Ande bor i er.[26]

Vet ni inte att ni är ett Guds tempel och att Guds Ande bor i er?[27]

Låt därför aldrig Satan lura dig att Gud är långt borta från dig. Gud älskar dig och Han har själv sagt att han vill att du skall vara nära honom. Gud är alltid nära dig, så nära han kan vara, nämligen i dig.

Vad säger den då? Ordet är dig nära, i din mun och i ditt hjärta, nämligen trons ord som vi predikar.[28]

Jesus är dig nära, så bekänn detta över dig själv och ditt liv. ”Jesus, du är nära mig, det betyder att seger, glädje, kärlek och frid är nära mig och inte långt borta från mig.”

Homosexualitet

Verserna 1:21-31 beskriver vilka konsekvenser det har fått för mänskligheten att säga nej till uppenbarelsen av Gud och hans sanning. Bibeln är verkligen radikal i sin be­skrivning av de konsekvenser detta medför. Att leva efter Guds uppenbarelser får konsekvenser i en människas liv och att stänga ute Guds sanning i sitt hjärta får diametralt motsatta konse­kvenser. Istället för sanningen får man falska föreställningar (21), när man påstår sig vara vis, är man i själva verket en dåre (22), när vi byter ut Guds härlighet får vi istället förnedring (23-24), istället för sanning blir det lögn (25), istället för att dyrka och tjäna Skaparen, dyrkar och tjänar vi istället det skapade (25), när vi byter ut det naturliga kommer det onaturliga istället in (26-27).

I verserna 26-27 har vi sedan några viktiga och idag aktuella verser.

1:26 Därför utlämnade Gud dem till skamliga lidelser. Deras kvinnor bytte ut det naturliga umgänget mot det onaturliga.

1:27 På samma sätt övergav männen det naturliga um­gänget med kvinnan och upptändes av begär till varandra. Män bedrev otukt med män och fick själva ta det rättvisa straffet för sin förvil­lelse.[29]

Dessa verser beskriver homo­sexuella handlingar mellan kvinnor (26) och män (27). Utlevd homosexualitet har genom hela bibeln konsekvent definierats som synd. Det finns inga bibelställen där utlevd homosexualitet nämns i positiva ordalag eller förekommer i positiva sammanhang.

Innan vi går vidare så behöver en viktig distinktion göras. När Bibeln talar om homosexualitet talar den inte om feminina män eller maskulina kvinnor. Den talar om homosexuella handlingar, dvs. män som har sex med män och kvinnor som har sex med kvinnor. Det är därför som jag inledningsvis skrev utlevd homosexualitet.

Det första exemplet på homosexualitet i Bibeln brukar oftast anges vara exemplet från Sodom och Gomorra.

Sedan sade Herren: ”Ropet över Sodom och Gomorra är starkt och deras synd är mycket svår.[30]

Synden var så svår att det till och med hördes upp till him­len. Herren ville därför gå ned till staden för att undersöka hur det förhöll sig med den saken. Det visade sig att dess synd var så svår att de hade kommit till en punkt där Guds dom och straff var nära. Sedan kan vi i sammanhanget följa hur Abraham på ett un­derbart sätt träder fram som en förebedjare för staden och kanske främst för sin brorson Lot som levde där. En av de synder som nämns i Bibeln var homosexualitet. Två äng­lar kommer till staden Sodom och möts av Lot som hälsar dem och bjuder dem att stanna över natten. Väl inne kommer stadens samtliga manliga invånare till Lot och knackar på:

De kallade på Lot och sade till honom: ”Var är de män som kom till dig i natt? För ut dem till oss så att vi får känna dem.”[31]

De ville ha sex med dem men Lot vägrar. Änglarna tar nu kommandot och förvirrar stadens invånare och samlar ihop Lot och hans familj, säkert pga Abrahams förböner och beordrar dem att fly från staden. Därefter fördärvas staden pga invånarnas synd.

När Gud senare genom profe­ten Hesekiel förklarar varför han fördärvade Sodom så är det dock inte i första hand pga den homosexualitet som fanns där.

Se, detta var din syster So­doms synd: Högmod, överflöd av mat och bekymmerslös säkerhet utmärkte henne och hennes döttrar. Och hon hjälpte inte den nödställde och fattige. De blev högfärdiga och gjorde sådant som var vidrigt för mig. Därför försköt jag dem, när jag såg detta.[32]

Det var i första hand högmo­det som blev hennes fall. Högmodet stänger även sitt hjärta för den som har det svårt.

Jesus talar också om Sodom på ett sätt som måste förvåna oss. Vi får komma ihåg att Sodom (och Gomorra) har varit ett världshistoriskt exempel på grov synd och Guds dom.

Sedan började Jesus gå till rätta med de städer där han hade utfört sina många kraft­gärningar och förebrå dem att de inte hade omvänt sig. ”Ve dig, Korasin! Ve dig, Betsaida! Ty om de kraftgärningar som har utförts hos er hade blivit gjorda i Tyrus och Sidon, skulle de för länge sedan ha omvänt sig i säck och aska. Jag säger er: För Tyrus och Sidon skall det på domens dag bli lindrigare än för er. Och du, Kapernaum, skall du kanske upphöjas till himlen? Nej, ner i helvetet skall du fara. Ty om de kraftgärningar som har utförts i dig hade gjorts i Sodom, skulle det ha stått ännu i dag. Men jag säger er: För Sodoms land skall det på do­mens dag vara lindrigare än för dig.”[33]

Trots Sodoms synd och för­därv så kommer den staden och dess invånare att få det lindrigare än städerna Korasin och Betsaida. Betsaida var Petrus, Andreas och Filippus födelsestad och Jesus besökte dessa städer under sin vand­ring. Han gjorde också enligt egen utsago flera kraftgär­ningar där men de omvände sig inte till Gud och ville inte tro på honom. Detta betyder precis vad det säger. Vi har ansvar och kommer att krävas ansvar för det vi har sett och hört. Sodom fick inte se Jesus och hans verk men det fick dessa städer. Att se Guds verk och inte omvända sig är allvarligt menar Jesus.

Var och en som har fått mycket, av honom skall det krävas mycket. Och den som har blivit betrodd med mycket, av honom skall det utkrävas så mycket mer.[34]

Jesus säger också något intressant, och detta måste betyda att han hade överna­turlig kunskap om Sodom, för han säger att om Jesus hade gjort samma under i Sodom som blev gjorda i Betsaida och Korasin så hade Sodom om­vänt sig från sin synd och då följaktligen inte blivit fördär­vade.

Detta var en liten utvikning men kanske en viktig insikt hur Gud ser på synden.

Det är inte riktigt säkert att Sodom är det första exemplet på homosexualitet i Bibeln. Det finns indikationer på att det Ham gör med sin far Noa i 1 Mos 9 också kan vara en homosexuell handling. Jag tror det men vill inte säga att det är så. I den profetia Noa sedan uttalar nämns inte Hams namn utan hans son Kanaans namn. Detta, enligt en del forskare, beror på att om förbannelsen riktats direkt till Ham skulle den ha slagit tillbaka på hans far, som var Noa själv.

Kanaan blev sedan stamfader för de kanaaneiska folken som bosatte sig i nuvarande Israel och som bestod av ett flertal stammar. En av dessa stammar var amoréerna och Gud talar till Abraham i ett tidigt skede att detta folk kommer att ”fylla sina synders mått” och därefter på grund av detta bli utplånade ur landet.

Ty ännu har inte amoreerna fyllt sina synders mått.[35]

Josua fick långt senare i uppdrag från Gud att verkställa domen över dessa folk.

Och Josua sade till Israels barn: ”Kom fram hit och hör Herrens, er Guds, ord.” Josua fortsatte: ”Av detta skall ni förstå att den levande Guden är mitt ibland er och att han skall driva undan kana­neerna, hetiterna, hive-erna, perisseerna, gir­gaseerna, amoreerna och jebusiterna för er:[36]

Orsaken till att Israels folk fick det land som dessa folk hade var inte på grund av att Israel var bättre än något annat folk utan folken i Israels land hade ”fyllt sina synders mått”.

Det var inte för att ni var större än alla andra folk som Herren fäste sig vid er och utvalde er, ni var tvärtom mindre än alla andra folk. Utan det var därför att Herren älskade er och höll den ed som han hade svurit era fäder som Herren förde er ut med stark hand och befriade dig ur träldomshuset, ur den egyptiske kungens hand, ur faraos hand.[37]

Du skall ge dem till spillo: hetiterna och amoreerna, kananeerna och perisseerna, hiveerna och jebusiterna, så som Herren, din Gud, har be­fallt dig, för att de inte skall lära er att bedriva alla de vedervärdigheter som de själva har bedrivit till sina gudars ära och så komma er att synda mot Herren, er Gud. [38]

Några av de saker som dessa folk bedrev var bl.a. offer av barn[39].

Gud ger Israels folk lagen och i 3:e Mosebok finner vi direkta instruktioner till folket angående sexualitet. Dessa finner vi i kapitel 18. Gud börjar med att säga till Israels folk att:

Herren talade till Mose. Han sade: Säg till Israels barn:

Jag är Herren, er Gud. Ni skall inte göra som man gör i Egyptens land, där ni har bott. Inte heller skall ni göra som man gör i Kanaans land, dit jag vill föra er. Ni skall inte vandra efter deras stadgar. Mina domslut skall ni följa och mina stadgar skall ni handla noggrant efter.[40]

Många av de lagar som Gud föreskriver Israels folk hand­lar om sådant som de omkringliggande folken gjorde. Gud säger tydligt: Ni skall inte vara som de, utan ni skall göra efter mina domslut. I 3 Mos 18 instrueras Israels folk till vad man skulle kunna benämna ”safe sex”, säkert sex. Gud drar gränser för vad Han anser om sin egen uppfinning. Rätt intressant i sammanhanget, eller hur? Dessa sexuella relationer är i det gamla förbundet förbjudna av Gud:

·          Sex med nära släk­tingar (incest) – v.6-16

·          Sex med flera – v.17-18

·          Sex under menstruation – v.19

·          Sex med någon annans fru (otrohet) – v.20

·          (Sexuella?) offer – v.21

·          Sex med någon från ditt eget kön (homo­sexualitet) – v 22

·          Sex med djur (tidelag eller sodomi) – v 23

I verserna 24-30 säger Gud i sammanfattning: GÖR INTE SÅ! Det är avskyvärt!

I kapitel 20:10-21 beskriver sedan Gud straffen för dessa synder och de är i samtliga fall döden. Så allvarligt ser Gud på dessa saker.

Nu till en viktig fråga. Dessa lagar gavs under det Gamla Testamentet och vi lever inte längre under detta förbund, utan under det Nya Testa­mentet eller förbundet. Många av de lagar som ges i 3 Mos gäller inte oss som kristna idag. Flera av lagarna handlar om hur Israels folk skall offra på ett rätt sätt. Vi offrar inte djur idag och behöver inte heller göra detta. Jesus har slutgiltigt offrat sig för oss och det behövs inte längre något offer för våra synder. Gamla testamentets offersystem var en skuggbild som gällde fram till det fullkomliga offret.

Detta är en bild av den tid som nu är: gåvor och offer frambärs, men de kan inte fullkomligt rena samvetet hos dem som offrar. Liksom när det gäller mat och dryck och olika slags reningar, så är det här fråga om yttre föreskrifter fram till tiden för en bättre ordning. Men nu har Kristus kommit som överstepräst för det goda som vi äger. Genom det större och fullkomligare tabernakel som inte är gjort med händer, det vill säga som inte tillhör den här skapelsen, gick han en gång för alla in i det allra heligaste, inte med bockars och kalvars blod utan med sitt eget blod, och vann en evig återlösning.[41]

Jag tror att det finns två generella grundregler i tolkningen av Moseböckernas lagar[42].

1.       Om lagen inte på­bjuds i NT så kan man utgå ifrån att den inte längre gäller.

2.       Man kan alltid lära sig saker om det som beskrivs i GT.

Det senare visar inte minst Paulus:

Det som hände dem tjänar som exempel och skrevs ner för att varna oss som har världens slut inpå oss.[43]

Vi vet också utifrån ett flertal ställen i NT hur händelser, ting och personer i GT tolkas bildligt och symboliskt. Det finns dock en generell fara att övertolka GT:s personer, händelser och objekt till något det inte betyder men när NT tolkar något vet vi att det är den Helige Ande som står bakom tolkningen.

För att sammanfatta GT:s ex­empel på händelser och lagar om homosexualitet så är det tydligt att det aldrig nämns i positiva ordalag. Detta bör ge oss en vink om vart det lutar. Det är dock så att man inte automatiskt kan dra slutsat­sen att något som står i GT automatiskt också gäller NT, dvs. oss kristna. Vi behöver därför gå till NT för att se vad som står där.

1:26 Därför utlämnade Gud dem till skamliga lidelser. Deras kvinnor bytte ut det naturliga umgänget mot det onaturliga.

1:27 På samma sätt övergav männen det naturliga um­gänget med kvinnan och upptändes av begär till var­andra. Män bedrev otukt med män och fick själva ta det rättvisa straffet för sin förvillelse.[44]

Jesus talade aldrig om homosexualitet, i varje fall inte i direkta ordalag. Vi skall senare titta på ett bibelställe som har med äktenskapet att göra. I övrigt är det endast Paulus som tar upp homosexualitet i NT. Detta faktum används ibland av en del som ett bevis på att Jesus inte skulle ha något att säga i sa­ken och att det därmed inte skulle vara ett viktigt ämne. Det stämmer dock illa med vad Bibeln lär om Jesus och hans egen bibelsyn. Enkelt uttryckt kan man säga att Jesus står bakom hela NT även om han inte själv har uttalat allt som står där. Mer om Bibelns bibelsyn vid något annat tillfälle.

I ovanstående bibelställen beskrivs både lesbiska och homosexuella akter och de beskrivs som skamliga lidelser. Det verkar också som om homosexualiteten beskrivs som ett straff, snarare än en orsak till straff. Vi påminner oss om Paulus hela resonemang i denna bibelpassage. Det är på grund av att människor inte har givit sanningen rum i sina hjärtan som Gud har utelämnat dem till att leva ett liv i synd. ”Det rättvisa straffet för sin förvillelse” verkar vara utlevd homosexualitet.

Bibeln ser också på sexualitet mellan man och kvinna som det naturliga. Homosexuellt samliv ses som något onaturligt. Så långt detta bibelställe

Vet ni inte att inga orättfär­diga skall få ärva Guds rike? Bedra inte er själva! Varken otuktiga eller avgudadyrkare, varken äktenskapsbrytare eller de som utövar homosexualitet eller de som låter sig utnyttjas för sådant, 10varken tjuvar eller giriga, varken drinkare, förtalare eller utsugare skall ärva Guds rike. 11Sådana var en del av er. Men ni har tvättats rena, ni har blivit helgade, ni har förklarats rättfärdiga i Herren Jesu Kristi namn och i vår Guds Ande.[45]

I detta bibelställe räknar Paulus upp ett flertal olika personifierade synder, däribland homosexualitet. Det framgår också att några i Korints församling hade levt som homosexuella men hade nu a) tvättats rena, b) blivit helgade och c) förklarats rättfärdiga i Jesu namn och genom Guds Ande. Detta visar på två saker:

1.       Guds vilja är att människor som lever i synd inte längre skall göra det.

2.       Det finns en väg att bli fri från synden.

Utan att gå in alltför djupt i frågan har det från en del håll menats att man på Paulus tid inte skulle ha känt till den form av homosexualitet som man menar nu finns, dvs. den mellan två vuxna människor av samma kön som i respekt och i samtycke väljer att leva tillsammans. Skälet till dessa inlägg är att man menar att Bibelns texter inte har någon relevans för vår samtid. Studier visar att så inte alls var fallet[46]. Paulus och hans tid kände mycket väl till olika former av homosexualitet. Bibeln talar precis som det är.

I bibelstället ovan nämns två uttrycksformer eller roller inom homosexualitet. Den som utövar homosexualitet  och den som låter sig utnyttjas för sådant. På grekiska heter det malakoi vilket användes som ett nedsättande slanguttryck för den passive partnern i ett homosexuellt par, ofta en ung pojke. Det andra ordet arsenokoitai här­leds från hebreiskans ”att ligga med en man”[47]. Bibel­stället fördjupar sig inte i någon slags vidare argumen­tation om detta utan förutsätter helt enkelt att lä­sarna delar denna moraliska ståndpunkt.

Nästa och det sista bibelstället i Bibeln som uttryckligen talar om homosexualitet är detta från 1 Tim:

Men vi vet att lagen är god, om man brukar den rätt 9och inser att den inte är till för rättfärdiga utan för laglösa och upproriska, gudlösa och syndare, oheliga och oandliga, för dem som misshandlar sin far och mor, för dråpare, 10för dem som utövar otukt och homosexualitet, för slavhandlare, lögnare, menedare och för alla som står emot den sunda läran – 11detta enligt det evangelium om den väl­signade Gudens härlighet, som har anförtrotts åt mig.[48]

Även här används det grekiska ordet arsenokoitai i betydelsen homosexualitet. Bibelstället ger ingen fördjupad undervisning om sexualmoral utan en uppräkning av olika, enligt Bibeln, orättfärdiga människor får stå som exempel på för vilka lagen är till för. Dessa människor ställs som en motsats till rättfärdiga människor.

Det finns inga som helst tvivel om Bibelns undervisning om homosexualitet som handling. I varje bibelställe benämns den i antingen negativa ordalag eller sammanhang, eller i direkta ordalag, som synd. Det Gud inte välsignar det skall inte heller vi välsigna.

Vi hinner inte denna gång gå in på den pastorala delen av detta ämne men det kommer vi att göra nästa gång. Helt klart är att det finns en underbar frälsning för oss alla i Jesu blod. Vi är alla, som vi är i oss själva, i en total beroendeställning till Jesus Kristus och honom som för oss är korsfäst. Vi har inte heller rätt att döma någon människa, (vi ska nästa gång gå igenom vad som menas med det) men vårt kall från himlen är att leva i Guds vilja.

Till sist

Om du upplever att Gud känns långt borta så låt oss be tillsammans:

”Gud, du har sagt i ditt ord att om vi bekänner våra synder, så är du trofast, i det att du håller alla dina löften, och är rättfärdig, i det att du handlar med mig på grund av vad Jesus gjort på korset, så att du förlåter mig alla mina synder och renar mig från all min orättfärdighet[49].

Detta litar jag på och därför bekänner jag min synd inför dig och tror att du förlåter och renar mig. Tack Jesus för din kärlek till mig och din ständiga närvaro i mitt liv. Amen!”

Om du har blivit välsignad av detta brev så låna gärna ut det, ge det vidare eller om du vill be­hålla det, hör av dig till mig så kan jag skicka ett till brev till dig som du kan ge vidare.

Leif Berglund Fasanvägen 14 944 71 PITEÅ 0911-34766 lberglund@swipnet.se

 

[1] 2 Kor 10:3-6

[2] 1 Joh 5:19b

[3] 1 Kor 9:24-27. Paulus visste mycket väl mot vem och vad han kämpade mot. I detta avsnitt beskriver han sin kamp mot sitt eget kött. Det är också tydligt i skriften att Satan hade fått känna på en hel del nederlag i kampen mot Paulus. Läs Apg 19:13-20 (särskilt 19:15). Paulus fick också känna av kampen mot Satan. Detta beskriver han på ett tydligt sätt i 2 Kor 11:23-12:10. Lägg särskilt märke hur Jesus poängterar att segern ligger i den kraft som kommer till den troende i en position av svaghet.

[4] Luk 13:16

[5] Rom 12:2

[6] Mark 4

[7] Fil 2:13

[8] Fil 3:15-16

[9] Ps 139:7-10

[10] Från grekiska pan (allt) och theos (Gud).

[11] Matt 6:9

[12] 1 Tim 6:15-16

[13] Apg 7:54-55. Lägg märke till att Jesus har ställt sig upp, antagligen både för att välkomna Stefanus in i sitt rike men också för att visa en slags respekt för en människa som är beredd att ”stå upp” för Jesu namn och Guds Ord.

[14] Ef 1:20

[15] Matt 26:64

[16] Rom 3:23

[17] 2 Mos 13:20-22

[18] 2 Mos 14:23-24

[19] 2 Mos 19:9

[20] 2 Mos 19:16-21

[21] 2 Krön 5:11-14

[22] Matt 17:1-8

[23] Joh 1:14

[24] 2 Petr 1:16-18

[25] 2 Kor 4:6

[26] Rom 8:9a

[27] 1 Kor 3:16

[28] Rom 10:8

[29] Rom 1:26-27

[30] 1 Mos 18:20

[31] 1 Mos 19:5

[32] Hes 16:49-50

[33] Matt 11:20-24

[34] Luk 12:48. Samma grundläggande princip kommer vi att återkomma till i kapitel 3 i Romarbrevet.

[35] 1 Mos 15:16

[36] Jos 3:9-10

[37] 5 Mos 7:7-8

[38] 5 Mos 20:17-18

[39] 5 Mos 12:29-31

[40] 3 Mos 18:1-4a

[41] Hebr 9:9-12

[42] En alldeles utmärkt bok om tolkningen av Bibeln är ”Att läsa och förstå Bibeln” av Gordon Fee och Douglas Stuart.

[43] 1 Kor 10:11

[44] Rom 1:26-27

[45] 1 Kor 6:9-11

[46] Se ”Homoerotik” av Caragounis, Chrys, XPMedia 2000 och även delar av ”Den hemlösa sexualiteten”,Richard B Hays m.fl. Libris 2001.

[47]En vision för kristen etik”, Richard B Hays i antologin ”Den hemlösa sexualiteten”, se ovan.

[48] 1 Tim 1:8-11

[49] 1 Joh 1:9