Nr 7: Rom 1:16-17

hem igen

Hej!

Det var ett tag sedan sist. Det är mycket nu, var det någon som sa. Och det har verkligen stämt men Gud har verkligen varit nådig under sommaren och kommit med mycket värme och vila för vår del. Vi badade som aldrig förr och hade åtminstone två veckor då vi inte gjorde någonting alls. Skönt.

Ibland blir sommaren en tid då livet hinner ikapp. I vilan möts vi av saker som vi inte tagit itu med, sådant vi kanske stoppat undan i den övre skåpen. Så har det varit för mig den här sommaren. Jag tror att Gud vill ta itu med olika saker i våra liv. Städa. Det känns inte alltid så roligt när det sker men efteråt vill man oftast inte ha det ogjort. Gud har allting i sin hand.

”För stunden tycks ingen tuktan vara till glädje utan till sorg, men för dem som fostrats genom tuktan ger den längre fram frid och rättfärdighet som frukt.”[1]

Gud gör allt för vårt verkliga bästa. Det behöver vi påminna oss om.

Det känns så roligt att få berätta vidare om Romarbrevet, detta fantastiska och innehållsrika brev med så många sanningar som vi kan leva av i vårt liv.

Tro

Sist vi ”träffades” var vi i Rom 1:16-17, brevets tema. Vi konstaterade att dessa två verser innehöll tre huvudbegrepp, frälsning, rättfärdighet och tro.

1:16 Jag skäms inte för evangelium. Det är en Guds kraft som frälser var och en som tror, först juden och sedan greken.

1:17 Rättfärdighet från Gud uppenbaras i evangelium, av tro till tro, som det står skrivet: Den rättfärdige skall leva av tro[2]

Vi har gått igenom frälsning och rättfärdighet och har följaktligen begreppet tro kvar.

Ordet tro väcker många olika känslor inom oss. Vi har alla säkert varit med om upplevelsen av att ha tro för att förflytta, inte bara ett berg utan en hel bergskedja, men också stunder då vi funderat på om all tro totalt och fullkomligt vikt från vår sida. Vi har också alla upplevt att ordet tro har skapat en känsla av fruktan och missmod, istället för att uppmuntran. Tankar huruvida vi har den tro som krävs kretsar i vårt huvud. Duger jag som jag är nu? Detta är den religiösa människans mest grundläg­gande fråga ända sedan syndafallet.

Det är viktigt att vi är ärliga och erkänner inför Gud hur vi känner det. Han vill alltid veta hur vi har det. Naturligtvis vet han allt om dig innan du sagt ett enda ord[3] men Han vill att du skall komma till honom och berätta allt för honom. Det är så Han vill lära känna dig, inte utifrån sitt allvetande. Gud är inte intresserad av kunskap och fakta om dig i första hand utan av att ha gemenskap med dig.

Om du upplever att ordet tro ger dig problem varför inte börja med att säga det till Herren? Säg: ”Ordet tro gör mig inte alltid jublande glad, det känns just nu mer som en börda som jag måste bära”, om det är så du känner det. Det är då en utgångspunkt för Jesus att börja sitt arbete. Han vill alltid börja där vi är just nu.

Jesus älskar svåra och omöjliga fall. Det är det bästa Han vet. Det vill säga det som för oss människor ser ut som svårt och omöjligt[4]. För Gud är ingenting för svårt eller omöjligt[5]. Och att göra det omöjliga, det är vad tro handlar om.

Vi ska också vara ärliga på en annan punkt när det gäller tro. Det problem vi har angående tro beror alltid på att vi har alltför stor uppmärksamhet på oss själva. Vi tror att det är vår tro som skall bära oss, att det är min fantastiska förmåga att tro som skall få mig igenom dödsskuggans dal och betoningen ligger alltid på jag, mig, mitt och min. Det är här vi har kärnan av vårt problem med tro.

Gud vill få oss att förstå att det faktiskt är så illa ställt med mig och dig att vi inte själva kan göra något åt problemet. Lika lite som du kunde frälsa dig själv, lika lite kan du i egen kraft skaffa dig en övervinnande tro. Det är Gud som gör det, min vän. Låt den Helige Ande hjälpa dig att rikta din blick på Jesus.

Tro är en gåva 

Ibland får vi kristna för oss att det kristna livet består av två faser. Först blir du frälst av nåd, härlig nåd, utan att du själv gjort dig förtjänt av det. Det var Gud och bara Gud som gör det och du vitt­nar härligt om din frälsningsupplevelse. Sedan verkar det som om vi tror att under fas två, när förälskelsen lagt sig, får vi klara oss själva. ”Det är nu upp till dig att visa att du var värd att få frälsningens gåva”. Detta är vad Paulus kallar ”att vi har fallit ut ur nåden och hamnat under lagen igen”[6].

Det är inte så Gud har tänkt det. Du blev frälst av nåd, utan egen förtjänst, ja innan du ens hade en tanke på bättring eller att leva ett liv tillsammans med Gud, och ännu mindre hade en enda aning om vad ett liv i tro kan vara, då frälste Gud dig[7]. När du nu är frälst, så är du hans barn, hans dyrbara ögonsten och om du var beroende av honom för att bli frälst, hur mycket mer skulle du då inte vara beroende av honom för ditt fortsatta liv. Och för evigheten? Gud har ingen annan plan, jag upprepar, ingen annan plan än att du skall vara totalt beroende av honom i allt.

Jesus demonstrerade detta under sitt liv här på jorden. När man läser evangelierna så tycker jag att man grips av hur beroende Jesus var av Gud. Han ödmjukade sig så totalt under vad ordet sa och han erkände öppet att han inte kunde göra någonting alls om inte Gud var med honom. I allt detta är Jesus ett föredöme för oss. Någonting som vi i våra liv kan sträcka oss mot. Men Jesus är också nå­got mer för oss. Han är den mall som Gud använder när han förvandlar dig, främst genom sitt ord. Som Jesus var så har Gud tänkt att vi skall bli, inget annat och en dag skall vi bli honom lika. Det lovar Gud oss[8].

Det jag vill säga är att om du var beroende av Gud för din frälsning så är du lika mycket beroende av Gud för att kunna vandra i tro. Han lämnar dig inte ensam där, för han vet att du inte klarar dig ensam.

Förbli i mig, så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv, utan endast om den förblir i vinstocken, så kan inte heller ni det, om ni inte förblir i mig[9]

Ibland kommer en tanke i mitt huvud när jag ser andra människor som verkar leva segerrika liv. Finns det någon genväg för somliga? Finns det någon ”lyckliga gatan” som en del får gå på? Människor som får allt serverat. Nej, så är det inte. Gud är inte orättvis, Han har inte anseende till personer, Han har inga favoriter, Han älskar alla människor lika mycket och det är alltid samma principer som gäller för alla. Du är inget undantag. Nu skall vi titta på vad Gud säger vidare.

Alltså, om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, se, det nya har kommit.[10]

Vi kommer aldrig förbi detta bibelställe. När du blev frälst och tog emot Jesus som din frälsare, var det något som hände i din ande. Du kanske inte kände det men något hände därför att Guds ord säger så. Allt vad Jesus gjorde för dig blev ditt, i ett enda nu. Romarbrevet[11] talar om detta när den beskriver hur vi blev döpta till hans död och uppståndelse. Vi kommer till detta senare. Du var död men du fick liv. Det var den Helige Ande som flyttade in i ditt liv och gav dig liv. Han är ditt liv, det är därför som du lever. Paulus uttrycker det så här:

Jag är korsfäst med Kristus, 20och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds Son, som har älskat mig och utgivit sig för mig.[12]

Jesus har flyttat in i dig genom den Helige Andes närvaro i din ande och Han är ditt liv. Och läs vad jag skri­ver; Han är också din tro.

Men då vi har samma trons ande som i skriftordet: Jag tror, därför talar jag, så tror också vi, och därför talar vi.[13]

Vi har i pånyttfödelsens ögonblick fått trons ande, det är den Helige Ande, som en gåva och ditt inre är nu skapat till ett liv i tro. Ditt inre badar i en atmosfär av tro, inte därför att du har förtjänat det eller för att du är någon speciell utan bara därför att den Helige Ande bor i dig.

Så här skriver Paulus om detta på ett annat sätt:

Ty i kraft av den nåd som jag har fått säger jag till var och en bland er: ha inte högre tankar om er själva än ni bör ha utan tänk förståndigt, efter det mått av tro som Gud har tilldelat var och en.[14]

Du skall inte som kristen säga att du inte har tro. Du motsä­ger då vad Bibeln säger om dig. Är du en kristen så har du tro. Punkt. Gud säger ut­tryckligen att du har fått ett mått av tro. Sedan är det en annan sak att den kan växa och användas men det skall vi se på senare. Det är viktigt att vi förstår att vi har förmågan, förutsättningen att tro därför att du är född i tro, född att tro. Gud lever i tro och han vill att du skall leva i tro. Det är hans livsstil och han vill att du skall leva som honom. Han har gett dig möjlighet att göra det och det gjorde han i pånyttfödelsens ögonblick.

Ty av nåden är ni frälsta ge­nom tron, inte av er själva, Guds gåva är det,[15]

Tron är en gåva som ges av nåd. Det betyder att tro inte kan vara något man gör sig förtjänt av. Det är logiskt sett uteslutet, eller hur?

Paulus ställer en fråga till galaterna. Han ställer den också till oss.

Endast det vill jag veta: tog ni emot Anden genom att hålla lagen eller genom att lyssna i tro?[16]

Satan vill föra dig ner i något av de två dikena som följer på ömse sidor om trons väg. I högmodets dike så har Satan fått oss att tro att vår tros förträfflighet beror på vår egen lysande persons uppenbarelse. I detta dike får Jesus inte vara vår Frälsare. I det motsatta diket, missmodets dike, har han fått oss att tro att det aldrig kommer att kunna fungera för dig beroende på din eländighet. I detta diket får Jesus inte heller vara vår frälsare.

Med dem som vandrar i dessa båda dikena följer det med en stor spegel. Den gör så att vi bara ser på oss själva och inte på Jesus. Här har vi proble­met. Den Helige Ande kommer att hjälpa dig upp på vägen och han gör det alltid genom att få dig att se på Jesus och det han gjorde på korset för dig. Direkt du får dina ögon på Jesus är du på vägen. Om upplever att du vandrar i något av dessa två dikena betyder det inte att du inte skulle vara ett Guds barn, det betyder bara att du saknar glädjen och segern i ditt liv. Så min vän, se på Jesus och vad han har gjort för dig. Han har gett dig tro i det ögonblick du blev frälst. Och vad säger Han själv om den tron:

Ty allt som är fött av Gud besegrar världen, och detta är den seger som har besegrat världen: vår tro.[17]

Vad är tro?

Tro rör sig i en annan dimension. Den rör sig främst i den andliga dimensionen, inte i det naturliga. Tro är det redskap som du använder för att gripa tag om himmelska ting. Tro är den hand som tar emot himmelska gåvor. Tro är det som får himmelska härskaror att rusa mot jorden för att möta de behov som tron gett uttryck för.

När Natanael förvånat frågade sig hur Jesus kunde veta något om honom innan han ens träffat honom, berättade Jesus för honom:

”Amen, amen säger jag er: Ni kommer att få se himlen öppen och Guds änglar stiga upp och stiga ner över Människosonen.[18]

Jesus talade om vilket slags liv Natanael därefter skulle få. Han skulle få se hur Jesus rörde sig i en annan dimen­sion med trons hand och hur den naturliga världen påverkades av detta. Natanael och de andra lärjungarnas liv blev för alltid förvandlade.

Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser.[19]

Här läser vi Bibelns definition av vad tro är. Tro är inte att hoppas något, det är något mer. Det är att vara övertygad om att det man hoppas kom­mer att ske. Världen säger lite ytligt att ”tro får man göra i kyrkan”, vi själva måste veta. I detta fall görs ordet tro synonymt med att anta, hoppas, hålla för rimligt osv. Det är inte den definition som Bibeln gör av ordet tro. Tro är att vara övertygad om något i mitt hjärta.

Tro är att vara totalt viss om något som ingen annan ser. Det är att leva i två världar samtidigt. Gud har skapat dig till att leva här i världen men inte bara det utan också i ande och sanning[20]. Det betyder att Gud vill att du skall vara medveten om en andlig dimension samtidigt som du lever i en naturlig dimension.

Då ni alltså har uppstått med Kristus, sök då det som är där ovan, där Kristus sitter på Guds högra sida. Tänk på det som är där ovan, inte på det som är på jorden. [21]

Gud vill att du skall se något som inte andra ser. Du ser med trons ögon[22]. Detta är omöjligt för en människa som inte ännu är pånyttfödd men möjligt för dig genom den Helige Ande.

En oandlig människa tar inte emot det som tillhör Guds Ande. Det är dårskap för henne, och hon kan inte förstå det, eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt.[23]

sanningens Ande, som världen inte kan ta emot. Ty världen ser honom inte och känner honom inte. Ni känner honom, eftersom han förblir hos er och skall vara i er.[24]

Gud vill att du skall se mer än andra. Han vill att du genom trons ögon ser Guds beskyddande hand över dig, så att du inte oroar dig som andra. Han vill att du skall se hans försörjningsplikt gentemot dig, hans eget barn, och därför inte oroa dig för hur pengarna skall räcka till. Tron ser.

Genom tron lämnade han (Mose) Egypten utan att frukta för kungens vrede. Därför att han liksom såg den Osynlige härdade han ut.[25]

Gång på gång visade Jesus detta under sin vandring här på jorden.

På kvällen samma dag sade Jesus till sina lärjungar: ”Låt oss fara över till andra sidan.”

Då kom det en häftig stormby och vågorna slog in i båten, så att den höll på att fyllas. Själv låg han i aktern och sov på en dyna. De väckte honom och ropade: ”Mästare, bryr du dig inte om att vi går under?” Han vaknade och talade strängt till vinden och sade till sjön: ”Tig! Var tyst!” Och vinden lade sig, och det blev alldeles lugnt. Han sade till dem: ”Varför är ni rädda? Har ni ännu ingen tro?” Då greps de av stor fruk­tan och sade till varandra: ”Vem är han, eftersom både vinden och sjön lyder ho­nom?”[26]

Jesus levde i trons dimension. Han visste att vad Gud hade sagt var sant och han trodde på detta. Han sa: Nu skall vi fara över till andra stranden och han trodde inget annat. Därför la han sig, utan oro, för att sova. Det började blåsa och det såg ut som, för det naturliga ögat, att det Jesus hade sagt inte skulle kunna ske, utan att de istället gick mot förintelse. När Jesus sedan stillade stormen undrade lärjungarna vem han var som kunde göra så. Jesus såg med trons ögon. Jesus ville också att hans lärjungar skulle leva på samma sätt, (vi får inte glömma bort att de också gjorde det senare).

Flera gånger verkar snälle Je­sus inte alls så snäll i evangelierna och det handlar om tro. Han förebrår sina lärjungar flera gånger över att de inte tror. Vi skall inte bli ängsliga när han gör det i våra liv. Jag tror att det finns två syften med detta. För det första vill Jesus få oss att förstå hur viktigt Han tycker att det är att vi tror. Vi tänker så ofta att tro är en prestation men Jesus ser det som ett förtroende. Tro handlar om att lita på din Far. För det andra tror jag Jesus vill hjälpa oss att tro. Han verkar tycka att vi kan göra det.

Vi går lite i förväg till ett an­nat ställe i Romarbrevet, nämligen 4:e kapitlet. Här beskriver Paulus Abrahams möte med trons värld. Det är nedskrivet till hjälp för oss.

Ty vad säger Skriften? Abraham trodde Gud, och det räknades honom till rättfärdighet.[27]

Han var övertygad om att vad Gud hade lovat, det var han också mäktig att hålla. 22Därför ”räknades det honom till rättfärdighet.”[28]

Här visar Bibeln på ett enkelt, men ändå tydligt sätt vad tro är. Gud hade lovat Abraham att han skulle bli en fader till många folk och Abraham trodde på vad han hade sagt. Tro på vad Gud lovar! Så enkelt är det. Sedan är det inte alltid enkelt att hålla fast vid löftet när det i det naturliga ser helt annorlunda ut, men som princip är den enkel. En skröplig tant vid köksbordet knäpper sina händer och tackar Gud för att Han är trofast, en liten flicka sjunger med ett brett leende om Jesu kärlek, en man i karriären sluter sina ögon för ett kort ögonblick och säger tyst: ”Tack för att Du håller!”, en tonårskille berättar för sin kompis att han tror på Gud.

Där Gud är, där är tro.

Hur kan min tro växa?

Vi har konstaterat att om du är kristen så har du fått ett mått av tro och du har fått trons ande. Du behöver inte längre vara orolig över om du har tro eller inte. Det vi nu skall se är hur vi ger vår tro näring så att den kan växa.

Vi är alltid skyldiga att tacka Gud för er, bröder. Och det har vi goda skäl till, eftersom er tro växer till så starkt och den kärlek ni alla hyser till varandra blir allt större hos var och en av er.[29]

Vår tro kan växa! Kan tessa­lonikernas tro göra det, så kan vår. Vad var det som gjorde att deras tro växte?

Ty från er har Herrens ord gett återljud, inte bara i Ma­kedonien och Akaja, utan överallt har er tro på Gud blivit känd, så att vi inte be­höver säga något.[30]

Svaret är att Guds ord hade hittat sin väg in i deras hjärtan men Guds ord hade också hittat sin väg ut till andra människor. De var med andra ord inte bara Ordets hörare utan också dess görare.

Ett grundläggande ord för förståelsen av växande tro är:

Alltså kommer tron av predi­kan och predikan i kraft av Kristi ord.[31]

Vår tro växer när vi hör Guds ord. Versen ovan kan också översättas[32] ”tron kommer ge­nom hörandet av Guds ord”. Principen är enkel; om du vill att din tro skall växa måste du läsa Bibeln. Här finns ingen genväg. Inte ens för Je­sus.

När Jesus vandrade här på jorden så var han 100% Gud och 100% människa. Hur det går ihop förstår vi inte, men vi vet att det är så. Samtidigt är det viktigt att förstå att Jesus kom som en människa hit på jorden som en människa. Han var sann människa. Han be­gränsade sig själv genom att bli människa och han delade allt med oss. Hur skulle han annars kunna veta hur det är att vara människa?

Eftersom nu barnen hade fått del av kött och blod, fick han på liknande sätt del av kött och blod,…Därför måste han i allt bli lik sina bröder för att bli en barmhärtig och trogen överstepräst inför Gud och sona folkets synder. Eftersom han själv har lidit och blivit frestad, kan han hjälpa dem som frestas.[33]

Fastän han var till i Gudsge­stalt, räknade han inte tillvaron som Gud såsom segerbyte utan utgav sig själv genom att anta en tjänares ge­stalt då han blev människa.[34]

Han blev trött som vi, han blev ledsen som vi, han blev glad som vi, han blev hungrig som vi men han syndade inte. Han har delat våra förhållanden och liv så att vi skall kunna dela hans.

När Jesus möter Satan i en trons kamp i öknen är det lätt att tro att Jesus viftade undan Satan med baksidan av sin högerhand. Det var inte så det gick till. Det var verkliga frestelser han mötte, det var en kamp i den andliga världen och Jesus tog till de vapen han kände till, Guds ord. Han visste att det enda som kan övervinna världen är vår tro, och vår tro på Guds ord. Det fanns ingen genväg för konungarnas konung att gå. Vi kan vara på det klara med att det inte finns det för oss heller! Om vi skall vinna i frestelsens stund så måste vi hålla oss till Guds ord. Det är det enda som får din tro att växa. Det är också det enda som får Satan på flykten. Han är inte speciellt rädd för dig som person. Den han är livrädd för, är Gud och när du talar Guds ord så förlöser du Gud här i världen. Det är därför Satan är så rädd när du läser Bibeln. (Det är också därför Han motarbetar dig när du försöker).

Vi måste förstå att det som får Gud att röra på sig är tro.

Ty Herrens ögon överfar hela jorden, för att han med sin kraft skall hjälpa dem som med sina hjärtan ger sig hän åt honom.[35]

Att ge sig hän åt Gud i sitt hjärta är detsamma som att tro på honom. Gud letar efter något att göra, men Han kan inte göra något förrän någon reagerar i tro. Gud kan inte tvinga sig på någon, vi har fått en fri vilja att säga ja till honom eller att säga nej till honom. Han kommer aldrig att tvinga sig på någon, MEN när någon människa, vem det än är, i tro vänder sig till ho­nom så finns det ingen kraft i universum stark nog att stoppa honom. Han kommer för att hjälpa.

Så Guds ord i ditt hjärta

Vi skall nu gå till trons andra kapitel. Om Hebreerbrevet 11 är trons kapitel nummer ett så är Mark 4 trons kapitel nummer två. Här talar Jesus om Guds ord som en sådd, som kan hamna i fyra olika sorters jordmåner. Vi börjar med att se vad Jesus säger om denna liknelse:

Han sade vidare till dem: ”Om ni inte förstår denna liknelse, hur skall ni då kunna förstå några liknelser alls?[36]

Jesus berättade en mängd liknelser för människor under sin vandring på jorden. Liknelsen i Mark 4 har enligt Jesus en särställning. Det är en liknelse som liknar en nyckel.

Ve er, ni laglärda! Ni har tagit bort nyckeln till kunskapen. Själva har ni inte kommit in, och dem som är på väg in har ni hindrat.”[37]

Här talar Jesus till de laglärda och anklagar dem för att de har tagit bort nyckeln till kunskap. Enligt Jesus finns det alltså nycklar till kun­skap! Jag tror att liknelsen i Mark 4 är en sådan. Vad gör en nyckel? Jo, den ger dig till­gång in till områden som du annars inte kan komma in i. På samma sätt är det med denna liknelse. Den öppnar upp till en vidare förståelse av något, och ger en kod hur du skall förstå andra liknelser, allt enligt Jesus.

Vi kan ta några andra exempel på nycklar i Bibeln.

Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv.[38]

Denna vers är också en nyckel i Bibeln som öppnar upp till en vidare förståelse. Det är liksom en kod som är förklarad. Versen beskriver på ett enkelt och konkretiserat sätt vad som drivit Gud genom hi­storien, historiens klimax, det huvudsakliga syftet med detta klimax osv. Förståelsen av denna vers kan man sedan använda som en kodnyckel vid tolkningen av andra, kanske mer svårare verser i Bibeln. Gud drivs av kärlek till människor, Jesu korsdöd är historiens klimax och därmed Bibelns centrala händelse och detta genomfördes för att människor skulle kunna komma tillbaka i gemenskap med Gud. En enda vers i Bibeln kan få oss att hamna rätt i så många andra!

En annan nyckelvers är:

Alltså, om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, se, det nya har kommit.[39]

Jag vet inte hur många gånger jag kommer att upprepa denna vers men den är så viktig att förstå. När du förstått att pånyttfödelsen har förändrat ditt liv, så kommer många bibelord att få en annan mening för dig.

Nu tillbaka till Mark 4.

”Lyssna! En såningsman gick ut för att så. 4Och när han sådde föll en del vid vägen, och fåglarna kom och åt upp det. 5En del föll på stenig mark där det inte fanns mycket jord, och det kom snart upp därför att det inte hade djup jord. 6Men när solen steg sveddes det, och eftersom det inte hade någon rot torkade det bort. 7En del föll bland tistlar, och tistlarna växte upp och kvävde det, så att det inte gav någon skörd. 8Men en del föll i god jord. Det sköt upp och växte och gav skörd, tret­tiofalt och sextiofalt och hundrafalt.”[40]

När Jesus förklarar liknelsen för lärjungarna, (vi skall vara tacksamma att han gjorde det och att det blev nedskrivet), slår han fast att:

1.       Guds ord kan liknas vid ett frö. Det fröet har en inbyggd potential att kunna växa och reproducera sig.

2.       Guds ord växer i människohjärtan.

3.       Det behövs vissa be­stämda förutsättningar för att Guds ord skall kunna växa och bära frukt.

4.       Det finns en motståndare som konsekvent motarbetar sådden, tillväxten och frukten. Det är Satan.

Om du vill att din tro skall växa skall du låta Gud så av sitt ord i ditt hjärta. Gud är såningsmannen och en såningsman är alltid intresserad av att så. Han är också intresserad av att det hamnar i god jord. Han är alltså beredd att bereda jorden för att den skall kunna ge maximal skörd. Såningsmannen är intresserad av skörd! Det är orsaken till varför han sår. Skörd! (Du kan upprepa det ordet för dig själv några gånger och smaka på det).

Jesus sade: ”Guds rike är likt en man som sår säd i jorden. 27Han sover och stiger upp, natt följer på dag och säden kommer upp och skjuter i höjden, han vet själv inte hur. 28Av sig själv ger jorden gröda, först strå, sedan ax och därefter fullmoget vete i axet. 29Och när grödan är mogen räcker han genast ut skäran, eftersom skördetiden är inne.”[41]

Guds ord är en säd som kan växa. Du behöver veta att det växer men inte hur det växer. Lämna det till Gud. Gör du din bit så kommer Gud att göra sin. Du kan inte få Guds ord att växa. Växten eller tillväxten kommer från Gud.

Jag planterade, Apollos vatt­nade, men Gud gav växten.[42]

Din uppgift är att läsa, meditera över, tänka på, tala, och handla på Guds ord. Det är på det sättet du sår Guds ord.

När en såningsman vill ha morötter, sår han frön av morötter. Förvånad? Knappast! Men hur kommer det sig att vi är så villrådiga när det gäller andliga saker.

Till folket sade han också: ”När ni ser ett moln stiga upp i väster, säger ni genast att det blir regn, och så blir det regn. 55Och när det blåser sydlig vind, säger ni att det blir hett, och det blir så. 56Ni hycklare, jordens och himlens utseende förstår ni att tyda. Varför kan ni då inte tyda den här tiden? 57Varför avgör ni inte själva vad som är rätt?[43]

Gud vill inte att vi skall vara villrådiga när det kommer till andliga ting. Om du vill ha frid i ditt liv, så frid. Om du vill ha en god sömn under natten, så god sömn. Om du vill ha vänner, så vänner, osv.

Gud har löften för allt. Gå in i hans stora trädgårdsskjul och hämta de frön du behöver. Skaffa dig många täppor i ditt liv, nöj dig inte bara med en.

Vi tar ett exempel med sömn eftersom så många människor har problem på detta område[44]. Gud har lovat i sitt ord att ge dig en god sömn.

I frid kan jag lägga mig ner och sova, ty du, Herre, du låter mig bo i trygghet.[45]

Jag lade mig och somnade, jag vaknade igen, ty Herren håller mig uppe.[46]

Du skall inte frukta nattens fasor,[47]

När du lägger dig skall inget förskräcka dig, och när du lagt dig skall du sova gott.[48]

Låt dem leda dig när du går, vaka över dig när du ligger och tala till dig när du vak­nar.[49]

Han väcker var morgon mitt öra, han väcker det till att höra på lärjungasätt.[50]

Herrens fruktan leder till liv, mätt kan man gå till vila utan att drabbas av något ont.[51]

Om du inte kan sova på nät­terna, låt då Gud få plantera in sina tankar i ditt hjärta. Läs dem, begrunda dem och tala ut dem över ditt liv. Gud bekänner sig alltid till sitt ord. Om du inte tycker att du är nog vacker kan du meditera över:

Jag tackar dig för att jag är så underbart skapad. Ja, under­bara är dina verk, min själ vet det så väl.[52]

För att ett frö skall kunna växa och ge den skörd som finns inprogrammerad måste vissa förutsättningar uppfyllas.

1.       Komma i jorden

2.       Få näring

3.       Få vatten

4.       Få sol

5.       Få vind

6.       Få vara i fred

På samma sätt är det med Guds ord. Läs Guds ord och lita på att det växer medan du läser och handlar på det. Peta inte i jorden för att se om det har börjat gro utan låt det vara! Du petar i jorden och stör processen när du säger: ”Jag undrar om det kommer att bli något av detta?” osv.

Fortsätt och meditera över or­det, nöj dig inte med att läsa det en gång. Upprepa det för dig själv så att det får en chans att sjunka in. Det är att ge näring och vatten åt ordet. Låt den helige Ande få förklara för dig betydelsen av ordet i ditt liv, låt honom visa dig stenarna och ogräset, låt honom blåsa genom ditt liv och svalka dig. Låt också Guds kärleks sol få lysa över dig. Det är hans barmhärtighet och förlåtelse du behöver för att tron skall kunna spira.

Jesus talar också om några andra saker för oss avseende trons växt.

Han sade också till dem: ”Inte går man väl in med ett ljus för att sätta det under skäppan eller under bänken? Gör man det inte för att sätta det på ljushållaren? Det som är dolt måste bli uppenbarat, och det som är gömt måste komma i dagen.[53]

Guds ord kommer att produ­cera frukt. Var inte otålig! Gud sår inte Guds ord i dig för att ställa undan dig. Han har tänkt att använda dig.

Och han sade: ”Ge akt på vad ni hör![54]

Eftersom tro produceras när du hör Guds ord är det viktigt att du ser efter vad dina öron hör. Vad lyssnar du till? Vad ser du på? Vem umgås du med?

Salig är den som inte följer de ogudaktigas råd och inte går på syndares väg eller sitter bland bespottare utan har sin glädje i Herrens undervisning och begrundar hans ord dag och natt. Han är som ett träd, planterat vid vatten­bäckar, vilket bär sin frukt i rätt tid och vars blad inte vissnar. Allt vad han gör lyckas väl.[55]

Vi skall inte hamna i något lagiskhetens dike eller vara ovisa genom att själisk få för oss att vi skall sluta med en massa saker i våra liv. Men låt den Helige Ande tala till dig och leda dig i dessa frågor. Jesus säger att tistlarna och törnena kväver ordet så att det blir utan frukt. Helige Ande, ta bort törnet och tistlarna i mitt liv så att jag kan bära frukt.

Han sade också: ”Vad skall vi likna Guds rike vid, eller vilken liknelse skall vi använda för att beskriva det? 31Det är som ett senapskorn. När man sår det är det minst av alla frön på jorden. 32Men när det har blivit sått, växer det upp och blir större än alla köksväxter och får så stora grenar att himlens fåglar kan bygga bo i dess skugga.”[56]

Jesus vet att vi behöver upp­muntran i vår tro och vårt såningsarbete. Guds ord är som det minsta lilla frö, så litet och oansenligt. ”Kan det verkligen bli något resultat av mina böner och bibelläsning?” Jesus svarar: ”Ja!” Ge det bara tid. Kraften för växt finns i fröet, inte i jorden. Ge bara fröet rätt förhållanden.

Tron talar

Vi hinner inte nu gå in helt i ämnet om vår muns bekännelse men vi skall beröra det något.

Men då vi har samma trons ande som i skriftordet: Jag tror, därför talar jag, så tror också vi, och därför talar vi.[57]

Dina ord hör oskiljaktigt ihop med din tro. Du förlöser din tro genom din mun.

Amen säger jag er: Om någon säger till detta berg: Lyft dig och kasta dig i havet, och inte tvivlar i sitt hjärta utan tror att det han säger skall ske, då skall det ske.[58]

Vad säger den då? Ordet är dig nära, i din mun och i ditt hjärta, nämligen trons ord som vi predikar. 9Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst. 10Ty med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst.[59]

Ordspråksboken är den bok i GT som ger oss råd i hur vi skall leva i vardagen, Guds anvisningar för livet skulle man kunna säga. Den inne­håller 31 kapitel och 915 verser. 132 verser handlar om din mun! Det innebär att var sjunde vers i Ordspråksboken har något att säga om hur vi använder vår mun. Varför? Jo, därför att den styr våra liv.

Tungan har makt över död och liv, de som gärna brukar den får äta dess frukt.[60]

Om någon menar sig tjäna Gud men inte tyglar sin tunga utan bedrar sitt hjärta, så är hans gudstjänst ingenting värd.[61]

Vi begår alla många fel. Om någon inte felar i sitt tal, är han en fullkomlig man som också kan tygla hela sin kropp.[62]

Den tro du har skall du uttrycka. Jesus uppmanade många gånger de botade att berätta för sin familj, vänner och prästerna om det som hade skett. Trons lag fungerar på detta sätt. Du tror i ditt hjärta och talar med din mun. Din mun förlöser din tro. Det är därför som det är så viktigt att vittna om sin frälsning, därför att du bekräftar och stadfäster din tro i ditt hjärta.

Denna lag eller princip fungerar för alla, positivt och negativt. Det är en universell lag. Gud vill inte att du skall gå miste om något av det han ger dig. Det är orsaken till varför han undervisar oss i sitt Ord om vikten av vår muns bekännelse. Tron fungerar bara på det sättet. När Gud sa: Varde ljus!, så blev det ljus. Gud fungerar efter samma lag som oss.

Det är viktigt att vi inte hamnar i något dike här heller, men Gud vill hjälpa oss att börja få vår mun att vara i linje med vårt hjärta, annars bedrar vi vårt hjärta.

Bön: Tack för att jag har fått tro när jag blev ett Guds barn. Hjälp mig att läsa och handla på ditt ord så att den växer. Bevara och beskydda ditt ord i mitt liv. Hjälp oss att inte vara ovisa, kärlekslösa eller egensinniga. Hjälp oss att se och förstå vårt beroende av dig men också av våra syskon i tron. Tack för din kärlek och ditt ord. Amen.

Till sist

Om du upplever att Gud känns långt borta så låt oss be tillsammans:

”Gud, du har sagt i ditt ord att om vi bekänner våra synder, så är du trofast, i det att du håller alla dina löften, och rättfärdig, i det att du hand­lar med mig på grund av vad Jesus gjort på korset, så att du förlåter mig alla mina synder och renar mig från all min orättfärdighet[63].

Detta litar jag på och därför bekänner jag min synd inför dig och tror att du förlåter och renar mig. Tack Jesus för din kärlek till mig och din stän­diga närvaro i mitt liv. Amen!”

Om du har blivit välsignad av detta så låna ut detta brev, ge det vidare eller om du vill be­hålla det, hör av dig till mig så kan jag skicka ett till brev till dig som du kan ge vidare.

Leif Berglund Fasanvägen 14 944 71 PITEÅ 0911-34766 lberglund@swipnet.se

 

[1] Hebr 12:11

[2] Rom 1:16-17

[3] Ps 139:1-4

[4] Kom ihåg Röda Havet!

[5] 1 Mos 18:14, Matt 19:26

[6] Detta är inget direkt citat utan mer sammanfattningsvis återgivet. Se Gal 1:6, 3:2-3

[7] Ef 2:8-9, Rom 5:6-8

[8] 1 Joh 3:2

[9] Joh 15:4

[10] 2 Kor 5:17

[11] Rom 6 talar om detta.

[12] Gal 2:19a-20

[13] 2 Kor 4:13

[14] Rom 12:3

[15] Ef 2:8

[16] Gal 3:2

[17] 1 Joh 5:4

[18] Joh 1:51

[19] Hebr 11:1

[20] Joh 4:24

[21] Kol 3:1-2

[22] Din ande har också ögon och kan se saker som dina naturliga ögon inte ser. Läs i Ef 1:17-19. Vi tränar upp dessa ögon genom att vara i Ordet och att handla efter det.

[23] 1 Kor 2:14

[24] Joh 14:17

[25] Hebr 11:27

[26] Mark 4:35, 37-41

[27] Rom 4:3

[28] Rom 4:21-22

[29] 2 Tess 1:3.

[30] 1 Tess 1:8

[31] Rom 10:17

[32] I flera engelska biblar översätts den så. ”So faith comes by hearing, and hearing by the word of Christ”. Bible in Basic English från 1965 är ett exempel.

[33] Hebr 2:14a, 17-18

[34] Fil 2:6-7a

[35] 2 Krön 16:9a

[36] Mark 4:13

[37] Luk 11:52

[38] Joh 3:16

[39] 2 Kor 5:17

[40] Mark 4:3-8

[41] Mark 4:26-29

[42] 1 Kor 3:6

[43] Luk 12:54-57

[44] Enligt en färsk undersökning är det över 20 % av vuxna svenskar som uppger att det lider av dålig sömn, (något mer för kvinnor).

[45] Ps 4:9

[46] Ps 3:6

[47] Ps 91:5a

[48] Ords 3:24

[49] Ords 6:22

[50] Jes 50:4b

[51] Ords 19:23

[52] Ps 139:14

[53] Mark 4:21-22

[54] Mark 4:24a

[55] Ps 1:1-3

[56] Mark 4:30-32

[57] 2 Kor 4:13

[58] Mark 11:23

[59] Rom 10:8-10

[60] Ords 18:21

[61] Jak 1:26

[62] Jak 3:2

[63] 1 Joh 1:9