Nr 6: Rom 1:16-17

hem igen

Hej!

En riktigt god fortsättning på det nya året önskar jag er. Tack också för alla uppskattande ord som jag har fått sedan det senaste utskicket. Det känns viktigt för mig med återkoppling. Tveka inte att höra av dig om det är något du undrar över eller inte håller med om.

Är det någon som vet var julen försvann? Den var här nyss och nu är den slut. Jag hoppas att ni alla har haft en bra jul. Jag tror inte att det betyder att allting har varit rosenrött, för livet är inte så. Vår bön är att Gud i allt är med och leder oss, tröstar oss när vi behöver det, ger oss möten med människor som gör livet värdefullt. Jesus är julen.

Vi har nu precis börjat starta upp vårterminen, även om det kanske inte går på alla växlar än. Nu kommer i varje fall tredje delen av vår vandring genom Romarbrevet.  

Bakgrund

Vi har hunnit fram till Rom 1:16 och har tidigare hunnit avklara några begrepp som Paulus använder sig utav, bl.a. evangelium, uppenbarel­sen, ande, själ och kropp. Det blir anledning att ta upp andra begrepp denna gång.

Först lite bakgrundsinformation om Romarbrevet. Att det fanns en kristen församling i detta storrikes huvudstad är klart, men vi vet inget om hur den kom till. Vi kan bara spekulera utifrån bibelordet. På den första pingstdagen fanns det invandrare från Rom[1]. Kanhända var det någon av de tre tusen människorna[2] som blev omvända på pingstdagen, och som sedan återvände till Rom och startade en församling där.

Jag håller det inte för omöjligt att det var Priska[3] (kvinna) och Akvila (man) som var församlingens grundare. Paulus hälsar till dem i Romarbrevet[4] bland de första av alla de som får hälsningar. De hade träffats i Korint då paret hade blivit utkört från Rom pga. kejsare Klaudius befallning.

Paulus hade vid brevets tillkomst aldrig varit i Rom, i varje fall inte i Roms kristna församling[5]. Han bad till Gud om att få möjlighet att få komma dit och han längtade efter dem[6]. Han hade många gånger bestämt sig för att åka dit men blivit förhindrad[7].

Man tror att det var när Paulus befann sig i Korint under ett tre månaders uppehåll under den tredje missionsresan som han skrev detta brev[8] omkring 57-58 e. Kr. Hans resplaner redovisar han tydligt i 15:e kapitlet[9]. Han har för avsikt att först åka till Jerusalems församling (dvs. österut) med insamlade medel. Därefter hade han tänkt åka västerut till Spanien och på vägen dit stanna upp i Rom för att välsigna dem och bli utrustad för resan vidare.

Syftet med brevet är att ge en grundlig undervisning om den kristna tron.

Ändå har jag delvis skrivit ganska djärvt till er för att påminna er om ett och an­nat[10].

Evangeliet har alltid, då som nu, varit utsatt för attacker. Paulus hade fått en uppenba­relse direkt av Jesus om vad evangeliet är[11]. Han brann som ingen annan för att människor skulle få del av evangeliet och att det inte skulle förvanskas utan hållas rent. Galaterbrevet är ett strålande exempel på en skarp uppgörelse med männi­skor som vill göra om evangeliet. Här ryter Paulus som ett lejon! ”Kom inte och rör vid evangeliet, då får ni med mig att göra!” Idag är det lika viktigt att evangeliet får hållas rent så att det inte mister sin kraft.

Grunden till att evangeliet urvattnas tror jag är att vi inte på djupet har förstått:

1.       Människans fallna natur och vår totala oförmåga att frälsa oss själva och

2.       Guds handlande med Jesus Kristus på korset till alla människors frälsning.

Omvänt betyder det att ju mer vi förstår dessa två saker, desto mer kommer vi att förstå och därmed ”dra nytta” av evangeliet. Romarbrevet ger oss en grundlig insikt i de två ovannämnda punkterna och presenterar på det sättet evangeliet.

Vi avslutar detta avsnitt med att citera Martin Luthers ord om Romarbrevet:

Detta brev är det rätta huvudstycket i NT och det allra klaraste evangelium, och det förtjänar väl att en kristen människa inte bara kan det utantill ord för ord, utan också dagligen umgås med det som med själens dagliga bröd. Ty det har aldrig för mycket eller för väl blivit läst och betraktat och ju mer man sysselsätter sig med det, desto kraftigare blir det och desto bättre smakar det. Vi finner i detta brev i största rikedom, vad en kristen skall veta, nämligen vad lag, evangelium, synd, straff, nåd, tro, rättfärdighet, Kristus, Gud, goda gärningar, kärlek, hopp, kors är, och hur vi skall förhålla oss mot envar, antingen han är from eller syndare, stark eller svag, vän eller fiende, och mot oss själva. –Det synes som om Paulus velat i detta brev en gång kort sammanfatta hela den kristliga och evangeliska läran och öppna en ingång i GT”.

Brevets tema

1:16 Jag skäms inte för evangelium. Det är en Guds kraft som frälser var och en som tror, först juden och sedan greken.

1:17 Rättfärdighet från Gud uppenbaras i evangelium, av tro till tro, som det står skrivet: Den rättfärdige skall leva av tro.[12]

Det var dessa två verser som Gud uppenbarade för nämnda Martin Luther. Vi ber att Gud skall uppenbara dem för oss också. Paulus ger oss här en strålande sammanfattning av vad Gud har satt hela sin fokus på, nämligen evangeliet. Om du med andra ord vill hålla dig i närheten av vad Gud håller på med, då skall du hålla dig till evangeliet. Det är vad Gud fokuserar sin kraft på.

Vi kan sammanfatta verserna i tre punkter som vi sedan skall använda som utgångspunkt när vi förklarar tre centrala begrepp i Bibeln.

Evangeliet

1.       Guds kraft är investerat i evangeliet till frälsning för människor.

2.       I evangeliet uppenbaras rättfärdighet från Gud.

3.       Evangeliet och dess konsekvenser tas emot genom tro.

 Inte undra på att Paulus inte skäms för evangeliet!

Min tanke är att vi går ige­nom dessa tre begrepp, frälsning, rättfärdighet och tro lite mer grundligt. Det är inga okända begrepp för oss men jag tror ändå att det är viktigt att vi tittar på vad Bibeln har att lära om dem. Det tror jag kommer att öka på vår förståelse av Ro­marbrevet.

Frälsning

Orden frälsning står för mycket mer än vad vi normalt lägger in i detta ord. Därför är det viktigt att gå till ursprungsspråket och se vad författarna tänkte när de använde ordet frälsning[13]. I GT ligger orden jāša´ (verb)[14], jéša´, jěšu´ă och těšu´ă (sub­stantiv)[15]. Vi känner igen dem i namnen Jesus, Josua, Jesaja och Hosea. Dessa ord står i sin grundbetydelse för:

”rymlig, vidsträckt, fri från begränsning och inskränk­ning. Verbet betyder således: bereda plats, skaffa rum, föra ut i rymlighet, ut ur trångmål. Substantiven betecknar dels själva handlingen, dels det tillstånd, som följer av denna. Begreppet frälsning i GT rymmer därför: befrielse från yttre och inre trångmål, tvång eller fiender på olika områden samt det därav föl­jande tillståndet av lindring, frihet, ro, vila, säkerhet, trygghet och välstånd.”

När den gammaltestament­liga författaren talade om att vara frälst menade han inte bara att han hade blivit räddad i en svår situation. Han avsåg också att han befann sig i ett ”räddad” tillstånd. Han var trygg och befann sig i säkerhet. Grundbegreppet ligger nära ordet shalom som står för ”fred, enhet, fullstän­dighet, det tillstånd som råder, när faran är över och avlöst av ett normalt, lyckligt förhållande.”[16]

Visst är det spännande med hebreiska? Nya testamentet är avfattad på grekiska och där är ordet för frälsning sō­zein (verb) med de nära besläktade orden sōtēría (substantiv) och sōtérios (ad­jektiv)[17] ”Betydelsen av de grekiska huvudordens rot är frisk (!!! red anm.), oskadd. Innebörden av verbet sōzein är: bevara (hel, intakt); rädda, (från fara, sjukdom, död, för­tappelse), frälsa.”[18]

Ordet frälsning står alltså för något långt mer än vad vi kristna vanligtvis avser när vi använ­der ordet. Det var detta bibelförfattarna avsåg när de använde ordet frälsning. Och vad mer är; det är denna plan Gud har för dig!

Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp.[19]

Gud säger till dig: Jag har planerat frälsning för dig.

Frälsning betyder inte bara att få sina synder förlåtna och få en biljett till himlen (det är nog bara det). Det är så mycket mer. Det ligger en frestelse för oss människor att låta frälsning stå för något som kommer sedan, t ex evig tillvaro i himlen. Men Gud är din frälsare nu.

Men när det gäller de dödas uppståndelse, har ni inte läst vad Gud har sagt till er: 32Jag är Abrahams Gud och Isaks Gud och Jakobs Gud? Han är inte en Gud för döda utan för levande.”[20]

Gud vill att vi skall ta ut av hela arvet och inte bara en del av det. Om du har tagit emot Jesus som din frälsare så är Han din frälsare på varje plan av ditt liv, just nu!

Vad kan frälsning betyda i en människas liv, rent konkret? Det bästa sättet är att se hur Frälsaren själv går fram och levandegör, illustrerar, förklarar vad frälsning är:

Jesus såg deras tro och sade till den lame: ”Mitt barn, dina synder är förlåtna.”[21]

Och han sade till den lame: ”Till dig säger jag: Stig upp, ta din bädd och gå hem!”[22]

Men Jesus sade strängt till anden: ”Tig och far ut ur honom!” Den orene anden ryckte i mannen och skrek och for ut ur honom.[23]

När Jesus kom till det stället, såg han upp och sade till honom: ”Sackeus, skynda dig ner, ty i dag måste jag komma och stanna i ditt hus.” Sackeus skyndade sig ner och tog emot honom med glädje. Alla som såg det mumlade förargat: ”Han har tagit in hos en syn­dare.” Men Sackeus stod där och sade till Herren: ”Herre, hälften av det jag äger ger jag åt de fattiga, och om jag har bedragit någon, ger jag honom fyrdubbelt tillbaka.” Jesus sade till honom: ”I dag har frälsning kommit till denna familj, eftersom också han är en Abrahams son. Ty Männi­skosonen har kommit för att uppsöka och frälsa det som var förlorat.”[24]

När Jesus såg sin mor och bredvid henne den lärjunge som han älskade, sade han till sin mor: ”Kvinna, se din son.” Sedan sade han till lärjungen: ”Se din mor.” Och från den stunden tog lärjungen henne hem till sig.[25]

Här ser vi några av alla de gånger Jesus visar för oss vad frälsning innebär. Det tog sig uttryck i syndernas förlåtelse, helande, befrielse, befrielse från girighet och social upprättelse och social trygghet. Det är detta vi skall erbjuda människor, för det var därför Jesus dog på korset.

GT:s och NT:s fräls­ning

När Jesus vandrade på jorden så erbjöd och gav han frälsning till människor han mötte men det var en frälsning under det gamla förbundet.

Hebreerbrevet jämför GT:s och NT:s frälsningbegrepp. GT:s frälsning var inte fullkomlig, utan den gavs i väntan på det fullkomliga.

Lagen åstadkom ju inte något fullkomligt. Men ett bättre hopp har kommit, och genom det träder vi fram inför Gud[26]

Lagen står för GT:s förbund. Ett bättre hopp står för Jesu försoning på korset.

Om nu redan blod av bockar och tjurar och askan från en kviga, stänkt på de orena, helgar till yttre renhet, hur mycket mer skall då inte Kristi blod rena våra samveten från döda gärningar, så att vi tjänar den levande Guden.[27]

GT:s frälsning helgade till yttre renhet men NT:s fräls­ning renar våra samveten från döda gärningar. Vi behöver inte prestera något av oss själva utan tar emot frälsningen som en gåva och vandrar i Guds gärningar istället. Inte för att förtjäna Gud utan för att tjäna Gud.

Vi kommer att få anledning att fördjupa oss ännu mer i vad frälsningen Jesus vann åt oss betyder men den stora skillnaden är att i det gamla förbundet var inte Gud närvarande i människors liv som under det nya förbundet. Guds ande kom över profeter, präster och kungar, d.v.s. de som var smorda av Gud men i det nya förbundet kommer Gud inte bara över människor han flyttar in i människor genom den nya födelsen! Det är den stora hemligheten.

För dem ville Gud göra känt vilken rikedom på härlighet hedningarna har i denna hemlighet – Kristus i er, härlighetens hopp.[28]

Vet ni inte att ni är ett Guds tempel och att Guds Ande bor i er?[29]

Frälsning i tre steg

När nya testamentet talar om frälsning kan man bli lite förvirrad om man inte känner till en sak. Frälsningen kommer för oss människor i tre steg.

Grunden för vår frälsning är en och densamma, nämligen Jesu död och uppståndelse. Det råder det ingen som helst tvivel om.

Ty någon annan grund kan ingen lägga än den som är lagd, Jesus Kristus[30]

Men nu har han trätt fram en gång för alla vid tidernas slut för att genom sitt offer utplåna synden.[31]

Jesus har vunnit en total, evig, fullkomlig, universell frälsning och helt igenom lagt grunden för frälsning för alla som vill låta sig frälsas. Det finns ingen tvekan om detta. Och det var helt nödvändigt.

Men hur kommer denna frälsning oss till del? Bibel talar om att den kommer till oss i tre steg. Jag känner när jag skriver detta att det är viktigt att göra en viss distinktion mellan vad jag menar med detta för att inte förbrylla någon. Det är utifrån en viss aspekt som jag menar att frälsningen kommer i tre steg och jag tror att ni kom­mer att förstå vad jag menar. Utifrån en annan aspekt så är det naturligtvis så att när du tog emot Jesus, din Frälsare så tog du emot all den frälsning du någonsin kommer att behöva, både nu och sedan.

När du tar emot Jesus så blir du född på nytt.

Det som är fött av köttet är kött, och det som är fött av Anden är ande. Var inte förvånad över att jag sade att ni måste födas på nytt.[32]

Alltså, om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, se, det nya har kommit.[33]

Som människa är du en ande, du har en själ och du bor i en kropp. Hela du är viktig för Gud. Vad är det då som blir för­ändrat när man blir en kristen? Det är din ande som blir förändrad, det är din ande som blir född på nytt. Bibeln säger att din gamla ande inte finns mer utan den är helt ny. Den är helt skapad av Gud. Du är en ny skapelse i Kristus. Den är också skapad till Guds avbild[34], helt upprättad i kraft av Jesu verk på korset. I din ande är du inte längre död utan levande, genom den helige Ande som bor i dig och din uppgift är nu att leva utifrån din ande där den Helige Ande bor. Romarbrevets 8:e kapitel talar mycket om detta och i sinom tid skall vi komma dit.

Jamen, inte tyckte jag att det hände så mycket kanske någon säger. Frågan är inte vad du känner utan vad Bibeln säger hände med dig i den stund du blev född på nytt. Detta är något som har hänt och det har hänt med din ande. Det är del ett av frälsningen.

Del två är din själs frälsning.

Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom.[35]

När människor blir frälsta får de inte helt nya tankar eller helt nya känsloliv utan de är för det mesta som det var förut. Skillnaden är i deras ande. Det är upp till oss själva att förändra vår själ. Det är det som versen ovan handlar om. Vi skall, genom att läsa Guds Ord och göra det som står där, förändra vårt sinne så att det överensstämmer med Guds sinne. Naturligtvis är det ett verk som den Helige Ande är involverad i och övervakar men det är utifrån ett beslut från din sida. Annars kan inte den Helige Ande att göra något. Han kommer inte att överfalla dig och tvinga dig. Han är inte sådan.

Det är detta som Petrus talar om:

Honom älskar ni utan att ha sett honom, och fastän ni ännu inte ser honom, tror ni på honom och jublar över honom i obeskrivlig, himmelsk glädje, då ni nu är på väg att vinna målet för er tro, era själars frälsning.[36]

När man läser denna vers kan man få för sig att Petrus säger att vi inte är frälsta utan att vi är på väg att bli det. Men den frälsning han talar om är inte pånyttfödelsen utan våra själars frälsning, d.v.s. helgelsen. Helgelsen är en del av frälsningen. Det är Guds sätt att få dig att bli alltmer lik honom medan du vandrar här på jorden. Mer och mer ren, mer och mer fridsam o.s.v. Det är något som är en process, något som pågår. Märk väl att man blir inte mer och mer frälst genom helgelsen, d.v.s. mer och mer Guds barn. Guds barn blir du i det ögonblick du säger ja till Jesus. Du blir helt förvandlad i ditt inre, i din ande och skapad till Guds avbild. Men genom hel­gelsen börjar det inre livet i din ande att alltmer få konsekvenser i ditt yttre liv. Din andes liv kommer att segra över ditt kötts liv[37]. Märk väl att du fortfarande har ett kött trots att du är född på nytt, om du inte märkt det.

Slutligen del tre av fräls­ningen som handlar om när vi kommer att få en ny kropp. Det ligger i framtiden, när vi kommer att mötas i skyn tillsammans med Jesus.

Mina älskade, vi är nu Guds barn, och vad vi skall bli är ännu inte uppenbarat. Men vi vet att när han uppenbaras, kommer vi att bli lika honom, ty då får vi se honom sådan han är.[38]

Här talar Johannes om den del av frälsningen som vi ännu inte har fått, nämligen vår nya kropp som är likadan som Jesus. Om du vill veta hur den fungerar så kan du studera Jesus efter uppståndelsen.

Paulus beskriver hur detta kommer att gå till:

Se, jag säger er en hemlighet: Vi skall inte alla insomna, men vi skall alla förvandlas, i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Ty basunen skall ljuda och de döda skall uppstå odödliga, och vi skall förvandlas.[39]

Bröder, vi vill att ni skall veta hur det förhåller sig med dem som har insomnat, så att ni inte sörjer som de andra, de som inte har något hopp. Ef­tersom vi tror att Jesus har dött och uppstått, så tror vi också att Gud skall föra fram dem som insomnat i Jesus tillsammans med honom. Vi säger er detta enligt ett ord från Herren: vi som lever och är kvar till Herrens ankomst skall alls inte komma före de insomnade. Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då skall Herren själv stiga ner från himlen. Och först skall de som dött i Kristus Jesus uppstå. Därefter skall vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln till­sammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så skall vi alltid vara hos Herren. Trösta därför varandra med dessa ord[40]

Rättfärdighet

Om du får frågan: ”Är du rättfärdig?”, vad svarar du då?

Många kristna blandar ihop begreppen rättfärdighet och helgelse.

Då vi alltså har förklarats rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus[41]

Rättfärdig är något du blir det ögonblick du tar emot Jesus och blir född på nytt. Helgelsen är en process där man som kristen blir allt mer helgad i sitt liv, ett verk den helige Ande gör med oss under vårt liv här på jorden.

Bibeln säger i Romarbrevet 5:1 (se ovan) att vi har förklarats rättfärdiga. Det är inte något som håller på att ske, eller något som skall ske. Det har hänt. Grunden för din rättfärdiggörelse las när Jesus dog och uppstod, och det blev en verklighet i ditt liv när du blev frälst. Om du vill uppleva seger i ditt liv måste du känna till detta.

Rättfärdighet kommer att tillräknas oss som tror på honom som från de döda uppväckte Jesus, vår Herre, han som utlämnades för våra synders skull och uppväcktes för vår rättfärdiggörelses skull[42]

Vad är då rättfärdighet? Rätt­färdighet är att ha en rätt ställning med Gud. Det betyder att det inte längre finns någonting mellan er som kan hindra er från att ha den innerligaste gemenskapen. Kommer ni ihåg vad vi läste från början?

Rättfärdighet från Gud uppenbaras i evangelium, av tro till tro, som det står skrivet: Den rättfärdige skall leva av tro[43]

Rättfärdighet är en gåva från Gud som han skänkt oss genom Jesus. Det är en gåva, inte en belöning. Vårt kött tror inte att man kan få någonting gratis utan att allt skall förtjänas. Det beror på att det alltid, (alltid!) vill ha uppmärksamhet. Därför tas rättfärdighet från Gud emot som en gåva, av nåd, genom tro.

Hur får jag tag i denna rätt­färdighet? ”Rättfärdig från Gud uppenbaras i evangelium”. Det är när du tar emot evangeliet du får del av rättfärdighet. Någon annan väg finns inte. Och det behövs inte heller.

Men hur kan Gud göra mig rättfärdig, när jag är som jag är?

Allt kommer från Gud, som har försonat oss med sig själv genom Kristus och gett oss försoningens tjänst. 19Ty Gud var i Kristus och försonade värl­den med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser, och han har anförtrott åt oss försoningens ord. 20Vi är alltså sändebud för Kristus. Det är Gud som förmanar genom oss. Vi ber å Kristi vägnar: låt försona er med Gud. 21Den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd, för att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud.[44]

Detta är något av mina älsklingsverser i Bibeln. Här beskriver Paulus hur Gud har tagit itu med synden en gång för alla. Gud tillräknar inte längre människorna deras synd, den tog Jesus på sig! Det är redan klart. Det är inte människans synd som för människor ner till helvetet, det är därför de inte tagit emot Jesus som sin frälsare. Han blev gjord till synd så att du skulle kunna bli rättfärdig. Inte när du kom­mer till himlen utan här.

Ni har iklätt er den nya människan, som är skapad till likhet med Gud, i sann rättfärdighet och helighet.[45]

När du tog emot Jesus blev du en ny skapelse. Den helige Ande kom genom Guds Ord och födde dig på nytt[46]. Din ande blev då av Gud skapad till likhet med Gud, rättfärdig, helig. Dessutom flyttade Han själv in i dig. Guds liv flyttade in i dig, det eviga livet.

Ty Gud som sade: ”Ljus skall lysa fram ur mörkret”, han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet, som strålar fram i Kristi ansikte, skall sprida sitt sken.[47]

Din ande är ljus och den är fylld av Guds härlighet. Det är vad Bibeln säger. Vad betyder då allt detta? Det betyder att du inte längre behöver leva under en ande av fördömelse. Du är förlåten, du är en ny skapelse, du är rätt­färdig, du är avskild för Gud, du har fått evigt liv.

Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Ty livets Andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag[48]

Det finns inte någon grund för fördömelse i ditt liv längre. Om du har någon känsla av fördömelse så har den inte längre någon rätt att vara kvar. Gud har förklarat dig rättfärdig. Gud är högsta instans, det går inte att överklaga beslutet. Domen står kvar, du är rättfärdig.

Det går inte att samtidigt vara rättfärdig och fördömd. Är du kristen så är du inte fördömd.

Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde Sons namn[49]

Fördömelse kommer från Satan som inte har någon annan möjlighet än att ljuga för oss kristna om hur läget ligger till. ”Inte kan du vara rättfärdig som beter dig som du gör? Det måste du väl förstå?” Du skall då svara honom med Bibelns Ord. Frimodigt och högt: Jag är rättfärdiggjord av Gud genom det verk som Jesus gjort! Och om han inte verkade höra på, så säger du det en gång till, fast högre!

Stå emot djävulen, så skall han fly bort från er[50]

Rättfärdighet gör att du frimodigt kan komma inför Gud, när som helst under dygnet. Han är din pappa, din andlige Far. Läs vad Jesus säger till Maria:

Jesus sade till henne: ”Rör inte vid mig, ty jag har ännu inte farit upp till Fadern. Men gå till mina bröder och säg till dem att jag far upp till min Fader och er Fader, till min Gud och er Gud[51]

Det är detta perspektiv Jesus har. Så ser han på dig. Du har samma Far som han har, du har samma Gud som han. Du är hans bror, ni tillhör samma familj.

Rättfärdighet gör dig frimodig.

Ni har inte fått slaveriets ande, så att ni på nytt skulle leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets Ande, i vilken vi ropar: ”Abba! Fader![52]

Du kan alltid hoppa upp i din faders famn, du kan alltid resonera med Gud och du kan veta att han hör dig. Gud hör alltid de rättfärdigas böner[53]. Ödmjukhet är att böja sig inför Gud. Ödmjukhet är att böja sig inför hans Ord. Ödmjukhet är att handla efter hans ord.

Bröder, i kraft av Jesu blod kan vi nu frimodigt gå in i det allra heligaste 20på den nya och levande väg som han har öppnat för oss genom för­låten, det vill säga sitt kött. 21Vi har en stor präst över Guds hus. 22Låt oss därför med uppriktigt hjärta gå fram i full trosvisshet, med ett hjärta som är renat från ett ont samvete och med en kropp som är badad i rent vatten. 23Låt oss orubbligt hålla fast vid hoppets bekännelse, ty den som har gett oss löftet är trofast[54]

Gud har gett dig detta löfte och han står vid sitt ord. Du kan nu gå frimodigt fram till nådens tron och motta den hjälp du behöver.

Jamen, när jag syndar då? Hur kan jag vara rättfärdig då? Ja, bibeln säger: ”Har ni inte läst?”

Detta är det budskap som vi har hört från honom och som vi förkunnar för er, att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom. Om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörkret, så ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra, och Jesu, hans Sons, blod renar oss från all synd. Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Om vi säger att vi inte har syndat, gör vi honom till en lögnare, och hans ord är inte i oss. Mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte skall synda. Men om någon syndar, har vi en som för vår talan inför Fadern – Jesus Kristus som är rättfärdig. Han är försoningen för våra syn­der, och inte bara för våra utan också för hela världens.[55]

Det vi måste skilja på är vår ställning eller släktskap med Gud och vår gemenskap med Gud. Om mina barn gör något fel så påverkas vår gemen­skap. Det är något som måste klaras ut men deras ställning eller släktskap som barn förändras inte. De är fortfarande mina barn. Det är på ett lik­nande sätt med vårt förhållande med vår himmelske far.

Låt inte Satan lura dig på den här punkten. Han försöker ständigt få dig att förringa dig själv genom att kasta fördömelse, skuldkänslor, mindervärdighetskomplex och andra lögner mot ditt tanke- och känsloliv för att få dig att inte inse vem Gud har skapat dig till.

Naturligtvis finns det saker i vårt själsliv av erfarenheter som påverkar negativt. Men jag tror att vi gör oss en stor otjänst om vi bortförklarar allt negativa tankar och känslor av fördömelse som enbart produkter av vårt själsliv. Vi har en själafiende och hans namn är Satan. Det Gud vill är att du skall lägga ditt själsliv i hans hand, precis som det är. Om du inte re­dan har gjort det, så ta en god stund till att berätta hur det är för Gud. Han vill lära känna dig[56] och han vill hjälpa dig men han kan inte göra det med mer än du tillåter honom att göra det. Berätta hur du har det, berätta hur du kän­ner det, dölj inget, han blir inte förvånad, generad eller chockad. Det gör honom bara glad att du vill dela ditt problem för honom. Han är nämligen lösningen på ditt problem.

Vi har alla brutna och skadade själsliv på ett eller annat sätt. En del mer än andra. En del saker helar Gud på ett ögonblick. Det har vi många vittnesbörd på och jag tror att vi kommer att få se mer av detta längre fram. För många går Guds väg (läs: motorväg) till helande genom Guds Ord. Det är någonting som sker sakta men säkert. Dina tankar, dina känslor, dina smärtor, din bitterhet byts ut mot Guds frid. Det sker många gånger omärk­bart, vi ser hur Gud har verkat i oss i både vår vilja och gärning[57].

Låt inte Satan få använda ditt själsliv till att stjäla från dig. Han har inte något med det att göra, det tillhör Gud och endast honom. Ibland måste jag säga det till Satan många gånger.

Gud vill att du skall veta att du tillhör honom. Han vill att din bekännelse är densamma som hans bekännelse om dig. Han säger: ”Du är min egendom!” Säg då inget annat om dig själv.

Ingen av oss kristna är per­fekt. Gud vill inte att vi skall vara perfekta, han vill att vi skall vara människor. Det ger oss ingen ursäkt för synd, men det ger oss en fingervisning om vår fokusering. Din uppgift som människa är inte att vara rättfärdig. Det klarar du inte av. Det är Jesus uppgift. Han är rättfärdig. Din uppgift är att leva i och av honom. I honom är du rättfärdig. Fullkomlig och ren från all synd. Ingen fläck finns på dig min vän. Vågar du tro det? Det är vad Gud säger om dig.

Att vandra i ljuset betyder inte att vi lever ett perfekt liv som fariséerna försökte göra utan att vi lever ett öppet liv tillsammans med Gud. Det betyder att du berättar för honom om allt och att du lever av hans kraft, just precis där­för att du inte har någon kraft själv. När du vandrar i ljuset så kommer Jesu blod att automatiskt rena dig från synd. Det är, som en har beskrivit det, som en tavelsudd som hela tiden följer efter dina kritstreck. När du lever i Jesus så lever du också i hans blod. När vi försöker dölja våra fel och synder, då drar vi oss bort från Jesus och där­med från hans blod.

Vi avslutar detta avsnitt med ett underbart ord från Hebréerbrevet.

Eftersom nu barnen hade fått del av kött och blod, fick han på liknande sätt del av kött och blod, för att han genom sin död skulle göra den maktlös som hade döden i sitt våld, det vill säga djävulen, och be­fria alla dem som av fruktan för döden hade levt i slaveri hela sitt liv.[58]

Jag vill att du skall veta att Satan är maktlös i ditt liv. Inte så att han inte har makt men, han har bara den makt han får sig given.

Då förde djävulen honom högt upp och visade honom för ett ögonblick alla riken i världen och sade: ”Dessa rikens hela makt och härlighet vill jag ge dig, ty åt mig har den överlämnats och jag ger den åt vem jag vill. Därför skall allt vara ditt, om du tillber mig.”[59]

Satan sa att han hade fått makt given. När då? Vid syndafallet. På vilket sätt? Satan har sin makt genom synden. När människan gjorde samma uppror som Satan och syndade mot Gud fick hon samma natur som Satan och hon blev hans slav. Satan fick en hållhake på människan därför att Satan vet att syndens lön är döden. Människan var skyldig till att dömas till döden genom synden i sitt liv. Därför kunde han anklaga människan. Detta ges uttryck i Kol 2:14:

Han har förlåtit oss alla överträdelser och strukit ut det skuldebrev som med sina krav vittnade mot oss. Det har han tagit bort genom att spika fast det på korset.[60]

Satan hade i sin hand ett skuldebrev för var och en av oss. Där fanns all vår synd uppräknad. Den vittnade mot oss, till dom. Detta gav Satan makt och detta visste Gud. Lyssna nu vad Jesus säger:

Då trädde Jesus fram och ta­lade till dem och sade: ”Jag har fått all makt i himlen och på jorden.[61]

Detta är Jesu ord efter sin död och uppståndelse. Nu är läget det omvända. Jesus har all makt och han har nu all makt.

Jag var död, och se, jag lever i evigheternas evigheter och har nycklarna till döden och helvetet[62]

Om vi återgår till texten från Herbréerbrevet så säger den oss att Satan har blivit maktlös genom Jesu död. Hur då? Jo, Satan fick makt i våra liv genom vår synd men nu har Jesu betalat priset för vår synd, och priset var döden. Nu har inte längre Satan någon anklagelsepunkt mot oss. Det är som om det vid en rättegång skulle hävdas att en person är anklagad, bevisad skyldig och dömd för ett brott men när det skall sonas så är det redan gjort. Vad blir resultatet, jo, frikännelse! Detta faktum vet Gud, Satan är också mycket pinsamt medveten om det:

Denna vishet har ingen av den här världens härskare känt – om de hade känt den, skulle de inte ha korsfäst härlighetens Herre[63]

Frågan är om du vet om det?

Versen fortsätter:

och befria alla dem som av fruktan för döden hade levt i slaveri hela sitt liv[64]

Satan håller människor i sla­veri i en fruktan för döden som är grunden för all fruktan vi har i livet. Men han har inte någon egentlig makt att göra detta längre. Det är Jesus som har all makt och alla de som tror på Jesus erkänner hans makt. I den stund man gör det är det Jesu makt som verkar i den människans liv. Jesu makt bryter all fruktan för döden därför att Jesu makt sträcker sig bortom döden, den bryter syndens makt därför att synden är knäckt genom Jesu död. Hans makt är starkare!

Till sist

Jag tror att vi avslutar för den här gången. Nästa gång fort­sätter vi med tro. Väl mött!

Om du har blivit välsignad av detta så låna ut detta brev, ge det vidare eller om du vill behålla det, hör av dig till mig så kan jag skicka ett till brev till dig som du kan ge vidare.

Leif Berglund Fasanvägen 14 944 71 PITEÅ 0911-34766 lberglund@swipnet.se

 

[1] Apg 2:10

[2] Apg 2:41

[3] Kallas även Priskilla i Bibeln. Akvila och Priska var ett gift par som båda verkar ha varit i heltidstjänst för Gud. Det är också troligt att Priska hade en högre tjänst än sin man eftersom hon oftare nämns före sin man. Jag tror själv att de stod i apostelns tjänst. Se Ef 4:11-13, samt Ef 2:20. Vi hittar dem omnämnda i Apg 18:2, 18, 26 samt Rom 16:3, 1 Kor 16:19 samt 2 Tim 4:19. Som kuriosa kan nämnas att de hade samma yrke som Paulus, nämligen tältmakare. Se Apg 18:3.

[4] Rom 16:3

[5] Rom 1:10

[6] Rom 1:9, 11, 15

[7] Rom 1:13. Se även Apg 16:6

[8] 1 Kor 16:6-7, Apg 20:2-3

[9] Rom 15:22-33

[10] Rom 15:15a

[11] Gal 1:11-13

[12] Rom 1:16-17

[13] Jag hämtar denna information från Illustrerat Bibellexikon (1986), under uppslagsordet frälsning.

[14] Visst kommer ni ihåg från skolan att verb står för något man gör: äta, sova, vakna, osv. I vårt sammanhang alltså att frälsa.

[15] Substantiv är saker, ting och personer som bord, pojke, flicka, bibel. I vårt sammanhang frälsning.

[16] Illustrerat Bibellexikon, band 2, s 156

[17] adjektiv står för ord som beskriver något, t ex söt, trött, underbar o.s.v. I vårt sammanhang blir det då frälst. Det här börjar nästan likna en lektion i svenska, men var inte rädda.

[18] Illustrerat Bibellexikon, band 2, s 157.

[19] Jer 29:11

[20] Matt 22:31-32

[21] Mark 2:5

[22] Mark 2:10-11b

[23] Mark 1:25-26

[24] Luk 19:5-10

[25] Joh 19:26-27

[26] Hebr 7:19

[27] Hebr 9:13-14a

[28] Kol 1:27

[29] 1 Kor 3:16

[30] 1 Kor 3:11

[31] Hebr 9:26b

[32] Joh 3:6-7

[33] 2 Kor 5:17

[34] Ef 4:24

[35] Rom 12:2

[36] 1 Petr 1:8-9

[37] Detta talar Galataterbrevet 5 om.

[38] 1 Joh 3:2

[39] 1 Kor 15:51-52

[40] 1 Tess 4:13-18

[41] Rom 5:1

[42] Rom 4:24-25

[43] Rom 1:17

[44] 2 Kor 5:18-21

[45] Ef 4:24

[46] 1 Petr 1:23

[47] 2 Kor 4:6

[48] Rom 8:1-2

[49] Joh 3:18

[50] Jak 4:7b

[51] Joh 20:17

[52] Rom 8:25

[53] Ords 15:29

[54] Hebr 10:19-23

[55] 1 Joh 1:5-2:2

[56] Gal 4:9 Här kan vi läsa om att känna Gud och att vara känd av Gud. Det finns en skillnad här. Gud vet allt om dig redan, mer än du själv vet men det är inte alls samma sak som att han vill lära känna dig genom det du berättar för honom.

[57] Fil 2:13

[58] Hebr 2:14-15

[59] Luk 4:5-7

[60] Kol 2:13b-14

[61] Matt 28:18

[62] Upp 1:18b

[63] 1 Kor 2:8

[64] Hebr 2:15