Nr 4: Rom 1:1-7

hem igen

Hej!  

Så var det dags igen efter en låååång sommar. Det har verkligen varit en skön som­mar med mycket bad vilket jag för egen del uppskattar väldigt mycket. Det blev nästan tre månaders badsäsong vilken jag tycker är helt fantastiskt! Jag har under sommaren arbetat på Hortlaxgårdens sjukhem, vilket har varit en rik upplevelse. När man möter människor i livets slutskede så inser man hur viktigt det är med värdighet. Det är också lätt att börja tänka på hur fort livet går och vad som är viktigt. I övrigt har jag byggt en lekstuga till barnen som i skrivande stund skall färdigställas helt imorgon. Jag går nu tredje året på min utbildning och läser en juridisk översiktkurs i höst vilket är mycket intressant och dessutom en mycket väl upplagd kurs, (kan rekommenderas).  

Allt är väl med familjen. Carina arbetar fortfarande som församlingsassistent och har börjat med en ny konfirmandgrupp nu i höst bland annat. Aron har börjat skolan och Amanda går i tvåan. Jag hoppas att ni har haft en skön sommar där ni har haft möjlighet att få vila och inspiration. Vi behöver verkligen vilan, avkopplingen men också närvaron med varandra. Jag hoppas också att Jesus har fått bli än mer verklig för dig under den här sommaren. Han är så god mot oss alla och så trofast i allt det han gör.  

Jag har upplevt att jag vill dela med mig något av det jag sett under den här sommaren i skriften. Det gäller Romar­brevets första åtta kapitel. För sjutton år sedan upplevde jag i min ande i samband med bön på ett möte hur det i dessa åtta kapitel finns en underbar skatt gömd. Den finns där att upptäckas men det måste till arbete för att gräva upp den. Jobs bok talar om detta då Gud beskriver en gruvarbetares mödor för att leta efter ädla stenar och me­taller. Jag tror att det är en bild för oss och vårt letande i Guds Ord. Jesus säger också att om vi söker, så skall vi finna. [1]  

Silvret har sin gruva, guldet en plats där det renas. Järn hämtas upp ur jorden, stenar smälts till koppar. Människan sätter gränser för mörkret och utforskar det yttersta djupet, där stenen är natt och svartaste skugga. De spränger schakt långt från människoboningar, där ingen satt sin fot, de hänger svävande, fjärran från människor. Gud har insikt om vägen till henne, han vet var hon bor.[2]  

Vi måste, som Ordet säger, ta oss den här tiden med vår Far och hans ord för att se och hitta dessa dyrbara pärlor som kan berika vårt liv. Jag tror att det är en viktig sak att se det Jesus betonar i Matt 6: gå in i din kammare och stäng din dörr och be till din Fader i det fördolda.[3] Här lig­ger en stor hemlighet för den moderna människan. Det handlar om att tillåta sig själv att vara ensam med Gud. Ingen annan, bara du och Gud. Gud längtar efter dessa stunder och det bör du också göra, för det är stunder då Gud får rå om dig. Han vill ha dig för sig själv så att Han får tala till dig personligen.

Romarbrevet

Min tanke är att vi tillsam­mans skall gå igenom Rom 1-8 under ett antal utskick. Jag vet inte i skrivande stund hur många det blir. Romarbrevet är kanske kronan eller fundamentet i Paulus brevskrivning. Det är nog knappast någon slump att det brevet är först. Här hittar vi grunddoktrinerna för den kristna tron. Varför dog Jesus? Vad betydde hans död och uppståndelse? Dessa frå­gor får sina svar i detta brev. Därför är det så viktigt. Det är viktigt att du ber och att du studerar Ordet. Den Helige Ande är suverän på att förklara för dig och öppna upp till förståelse. Då börjar vi!

Paulus  

1:1 Från Paulus, Kristi Jesu tjänare, kallad till apostel och avskild för Guds evangelium,  

Brevet är skrivet av Paulus. Han skriver att han är avskild för evangelium. En viktig sak att förstå när vi läser bibeln är att förstå vem Paulus är. Han var en vanlig människa som du och jag men han är den människa som fick en uppenbarelse direkt av Jesus om vad Jesu verk på korset egentligen betyder. Detta fick ingen annan, bara Paulus. Det blev också hans uppgift att meddela församlingen just detta. Vi skall belysa detta i några bibelversar.  

Men Herren sade till honom: ”Gå! Han är ett redskap som jag utvalt för att bära fram mitt namn inför hedningar och kungar och inför Israels barn. Och jag skall själv visa honom, hur mycket han måste lida för mitt namns skull.”[4]

Här talar Jesus i en syn för Ananias om Paulus. Han be­skriver för honom att a) Paulus är utvald b) Paulus kommer att få lida för denna kunskap. Lyssna också vad Paulus säger:

Jag vill göra klart för er, bröder, att det evangelium som jag har predikat inte kommer från människor. 12Jag har inte fått det eller lärt mig det av någon människa. Jag har tagit emot det genom en uppenbarelse från Jesus Kristus[5]

Paulus hade inte blivit under­visad i söndagsskolan om Jesu kors betydelse som vi kanske har. Han hade inte heller läst sig till det, nej, han hade fått allt genom en direkt uppenbarelse av Jesus Kristus. När detta skedde vet vi inte men det är mycket troligt att det var vid det tillfälle han beskriver i 2 Kor 12:1-4. Han talar där om syner och uppen­barelser från Herren och om hur han blev uppryckt till tredje himlen. En tredje bibelställe får beskriva Paulus uppdrag:

Ni har ju hört om det uppdrag som Gud i sin nåd gav mig med tanke på er, hur jag genom en uppenbarelse lärde känna hemligheten så som jag redan i korthet har skrivit. När ni läser detta, kan ni förstå vilken insikt jag har i Kristi hemlighet. Och detta evangelium har jag blivit satt till att tjäna i kraft av den gåva och nåd som Gud har gett mig genom sin mäk­tiga kraft.[6]

När vi läser Paulus brev så förstår vi vilken insikt han har i Kristi hemlighet. Det är i princip bara i Paulus brev du ges denna fulla uppenbarelse av vad Jesu korsdöd betyder för mänskligheten och främst oss som tror. 

Paulus fick uppenbarelse om fyra saker och det är dessa han primärt undervisar om i sina brev:

1.       Vad Gud gjorde för alla människor i Jesu ställföreträdande död och uppståndelse (detta är den juridiska delen av frälsningen)

2.       Vad den Helige Ande genom Ordet gör i pånyttfödelsen och dopet i den Helige Ande (detta kommer som en praktisk följd av den juridiska delen av frälsningen)

3.       Vad Jesus gör för oss just nu i sin översteprästerliga tjänst (samma som under punkt 2)

4.       Vad Hans Ord och Hans kärlek gör ge­nom oss i vår tjänst (samma som under punkt 2)

Tjänare

1:1 Från Paulus, Kristi Jesu tjänare, kallad till apostel och avskild för Guds evangelium,

Lägg märke till Paulus prioriteringar. Trots att Paulus kanske hade den häftigaste tjänsten i hela Nya Testamen­tet och var den person som fick mest uträttat så kommer titeln tjänare före apostel. Först och främst så är han Jesu tjänare. Han gör det hans herre vill. Vi känner igen Jesu egna ord:

7Om någon av er har en tjä­nare som plöjer eller vaktar boskap, säger han då till ho­nom, när han kommer hem från marken: Kom genast och ät. 8Säger han inte i stället: Laga nu till vad jag skall äta och fäst upp dina kläder och passa upp mig medan jag äter och dricker. Sedan får du själv äta och dricka. 9Inte tackar han tjänaren, för att denne gjorde det han var tillsagd att göra? 10Så skall också ni säga, när ni har gjort allt som krävs av er: Nu är vi tjänare utan uppgifter. Vi har bara gjort det vi var skyldiga att göra.”[7]

Bibeln beskriver den troende i många ordalag. Vi är barn[8], vi är präster[9], vi är kungar[10], vi är medarvingar[11], vi är bröder[12] osv. men det är viktigt att komma ihåg titeln tjänare. Den vittnar om vem det är som bestämmer och vem som alltid är beredd att lyssna och lyda. Detta är inte livsprinci­per som världen hyllar och inte heller vårt kött men det finns en ljuvlighet i att tjäna Herren.

Avskild

Paulus såg sig också som avskild. Många av oss kristna brottas med fördömelse och känslor av förskjutande. När det känns bra eller om vi gjort något för Herren (oftast efter våra egna bedömningar) så är allt gott och väl men när tvi­vel och anklagelser attackerar oss så tvivlar vi på det mesta. Tillhör jag Herren? Det finns en sund sorg över vår egen otillräcklighet och ondska. Det finns berättigade frågor, när vårt kött darrar: Inte är det väl jag?[13] Men oftast är det ändå Satan som attackerar oss i vårt sinne och vill få oss fokuserade på oss själva istället för på Herren. Jesus vilja är att du har din blick på honom och det Han har gjort för dig. Då kommer du att triumferande kunna säga, mitt i attacken,:

Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss.[14]

Jesus vill ta dig till sitt hjärta och viska tröstande ord i ditt öra. Ord som likt frön singlar ner i ditt hjärtas jord och börjar gro. Du är min och jag är din[15] Jesus vill visa dig att du är stämplad med hans sigill, du är hans tillhörighet och han tillåter inte någon eller något att ta dig ifrån honom.

Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något som nu är eller något som skall komma, varken makter, 39höjd eller djup eller något annat skapat skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre.[16]

Paulus visste att han var av­skild för Gud, Gud vill att du också skall veta det.

Evangeliet

1:1 Från Paulus, Kristi Jesu tjänare, kallad till apostel och avskild för Guds evangelium

Ordet evangelium förekommer hela sju[17] gånger i det första kapitlet. Vi kommer att se längre fram att evangelium är ett centralt ord i Romarbrevet. Vad är då evangeliet?

Bröder, jag vill påminna er om evangeliet som jag predi­kade för er, som ni tog emot och står fasta i, och genom vilket ni blir frälsta. Jag vill påminna er om orden som jag förkunnade, om ni nu håller fast vid dem. Annars var det förgäves att ni kom till tro. Jag meddelade er det allra viktigaste, vad jag själv hade tagit emot, att Kristus dog för våra synder enligt Skrifterna, att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen enligt Skrifterna, och att han visade sig för Kefas och sedan för de tolv[18]

Här säger Paulus att det är genom evangeliet som vi blir frälsta. Han säger också vidare att han har tagit emot evangeliet. Utifrån de bibelställen vi såg tidigare vet vi också av vem. Det säger oss också att evangeliet måste bli uppenbarat för oss. Det är den helige Andes verk att förklara för oss vad evangeliet är.

Sedan säger han det jag egentligen ville visa med detta bibelställe: det allra viktigaste. Det är:

1.       Kristus dog för våra synder, (något som GT redan förutsagt)

2.       Han blev begravd (be­viset för att Han verkligen dog enligt punkt 1)

3.       Han uppstod på tredje dagen, (också förutsagt i GT)

4.       Han visade sig för lärjungarna (beviset för att Han verkligen uppstod enligt punkt tre)

Evangeliet är alltså att Jesus har dött och uppstått. Vad det sedan betyder för oss är vad Paulus vill berätta i Romarbrevet.

Guds initiativ

1:1 Från Paulus, Kristi Jesu tjänare, kallad till apostel och avskild för Guds evangelium,

Lägg märke till att Paulus inte skriver: ”avskild för evangelium” utan ”avskild för Guds evangelium”. Evangelium betyder glatt budskap, som vi alla vet. Det kan då läsas Guds glada budskap. Detta är en viktig sak att poängtera i inledningsskedet som vi också kommer att mer tydligt se längre fram. Det är:

1.       Gud som tagit initiativet till evangeliet och dess innehåll, inte vi människor[19]

2.       Gud som har planerat och tänkt ut evangeliet, inte vi människor[20]

3.       Gud som har genomfört evangeliet från början till slut, inte vi människor[21]

Det finns inget av det vi gjort eller tänkt som har bidragit till Guds frälsningsplan. Initiativet är helt och hållet hans. 100%!

Vi däremot kommer in i planens B- och C-del. Guds plan är att:

A.      Åstadkomma en frälsning som vilar på juridisk grund, har en universell omfattning och som är tillgänglig för alla människor.

B.      Människor tar emot denna frälsning som en fri gåva och åtnjuter dess konsekvenser.

C.      De människor som tagit emot frälsningen, arbetar med Gud för att andra också skall ta emot gåvan.  

Utlovat i GT

1:1 Från Paulus, Kristi Jesu tjänare, kallad till apostel och avskild för Guds evangelium,

1:2 som Gud har utlovat genom sina profeter i de heliga Skrifterna,

I vers två lägger vi märke till en intressant sak. Som vi sa ovan är evangeliet helt och hållet Guds verk men det innebär inte att han inte har talat med sina bundsförvanter om vad han har tänkt att göra. Detta är också en princip i Bibeln. Gud gör inget utan att ha först talat om det. Vi tittar på två ställen:

Ty Herren, Herren gör ingenting utan att ha uppenbarat sin hemlighet för sina tjänare profeterna.[22]

Då sade Herren: ”Kan jag dölja för Abraham vad jag tänker göra? 18Av Abraham skall det ju bli ett stort och mäktigt folk, och i honom skall alla folk på jorden bli välsignade[23]

Gud arbetar alltid tillsammans med oss. Detta gäller inte bara då utan i allra högsta grad nu. Jag tror att det är viktigt att det finns profetröster i våra församlingar som har tagit sig tid med Herren för att höra vad han vill säga att försam­lingen får den ledning och de direktiv som den så väl behöver.

Det finns dock ett viktigt men, både med avseende på den frälsning Gud genomförde genom Jesus och i den tid vi nu lever i. Det är att Gud säger inte allt på en gång, men Han säger det vi behöver veta. Jag tror att det helt enkelt beror på att vi skall lita på honom.  

Principer i Bibeln

När Paulus talar om de heliga skrifterna i vers två åsyftas GT. Det finns mängder av profetior i GT som åsyftar Jesus och det han skulle göra. Det är inte alltid så lätt att förstå de profetior som finns i GT men det finns några viktiga principer som alltid gäller:

1.       Låt Skrift tolka Skrift

2.       Låt klara ställen i Skriften förklara dunkla

3.       Bygg inte upp teolo­giska byggnader om­kring enstaka ver­ser.

Summan av ditt ord är sanning, dina rättfärdiga domslut är eviga[24]

Detta innebär att vi skall låta Bibeln själv förklara vad den menar när den säger något. Och det betyder i sin tur att vi måste söka igen summan av vad Bibeln säger i ett ärende. När du skall studera ett ämne i Bibeln så skriver du ner på ett papper de bibelställen du vet behandlar detta ämne, studera dem. Därefter går du vidare till en konkordans och söker upp fler. Naturligtvis skall vi också använda fackböcker och tala med våra syskon men Gud vill att vi själva skall ta reda på vad han me­nar i olika frågor.

Ett sätt att ta reda på meningen med bibelställen i GT är att se om de används i NT. Gör de det kan man också ofta förstå dess innebörd. Ibland tänker i varje fall jag att: ”Hur kan de få det här stället att betyda det här? Men då skall vi komma ihåg att:

Hela Skriften är utandad av Gud[25]

och den Helige Ande vet vad han själv avsåg när han inspirerade profeterna i GT att skriva som de skrev. Många gånger låter han andeme­ningen få komma fram i NT. Jag tror att det var precis vad som hände i templet när Jesus var där vid tolv års ålder. Han hade hört den helige Ande förklara bibelställena i GT. Vi kan se på ett exempel:

Det är ju oss han har kallat, och det inte endast från ju­darna utan också från hednafolken. Så säger han genom Hosea: Det folk som inte var mitt skall jag kalla mitt folk, och henne som jag inte älskade skall jag kalla min älskade. Och på den plats där det sades till dem: Ni är inte mitt folk, där skall de kallas den levande Gudens barn.[26]

Här talar Paulus i Romarbrevet om Israel och hedningarna. När man läser i Hosea[27] är det kanske inte lätt att förstå vad som åsyftas men här i NT får vi en för­klaring. Verserna i Hosea avser hedningarnas kommande frälsning genom tro på Jesus. Ibland är det som att bygga ett pussel. En bit i taget och ibland bygger man två områden av bilden samtidigt och plötsligt går det att lägga ihop och då framträder en större bild som ger mening.

Evangeliet om Jesus

1:3 evangeliet om hans Son, som till sin mänskliga natur föddes av Davids släkt

1:4 och som genom helighetens Ande blev med kraft bevisad vara Guds Son alltifrån uppståndelsen från de döda, evangelium om Jesus Kristus, vår Herre.

Här slår Paulus fast en mycket viktig sak. Evangeliet handlar om en enda sak: Personen Jesus Kristus. Det handlar inte i första hand om att Gud älskar dig eller att du får syndernas förlåtelse. Evangeliet handlar om att vi tar emot en person, en livs levande person i våra liv. Hans namn är Jesus. Evangeliet är inget mer eller mindre, evan­geliet är Jesus. Evangeliets fullhet[28] är personifierad i Jesus

Det innebär att när man blir en kristen så kommer man in i en levande gemenskap med en levande person[29]. Du antar inte i första hand en mängd doktriner, eller blir invigd i några metoder, nej, du får träffa Jesus. Det är så viktigt att vi får loket framför vagnarna, hästen framför vagnen. Det vi nu håller på med, att gå in i doktrinerna i Romarbrevet är viktigt men vi lever inte med doktriner, vi lever med Jesus. Visst får jag ropa ett litet Halleluja!

Davids son

I vers 3 läser vi: som till sin mänskliga natur föddes av Davids släkt. Jesus var av Davids släkt både på fädernet[30] och mödernet.[31] Detta var oerhört viktigt eftersom Gud hade sagt till David att du skall bli en evig konung.

Ditt hus och ditt kungadöme skall bestå inför mig till evig tid, ja, din tron skall vara befäst för evig tid[32]

När Gud säger dessa ord till David avser han Davids son, Jesus. Det är genom en ättling till David som hans hus och tron skall bli bestående för evig tid. Detta är rätt häftiga ord att få höra, eller hur? Detta var vad Israels folk väntade på, de väntade på sin kung. Kommer du ihåg vad de sjöng när Jesus kom inridande i Jerusalem på en åsna?

Folkskaran som var mycket stor bredde ut sina mantlar på vägen. Andra skar kvistar från träden och strödde på vägen. 9Och folket, både de som gick före honom och de som följde efter, ropade: Hosianna, Davids son! Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden! 10Och när han drog in i Jerusalem, kom hela staden i rörelse, och man frågade: ”Vem är han?” 11Folket svarade: ”Det är Profeten, Jesus från Nasaret i Galiléen.[33]

Det fanns en förväntan att Davids ättling, kungen skulle komma tillbaka. Israel väntade också på Profeten enligt Mose ord:

Herren, din Gud, skall låta uppstå åt dig en profet bland ditt folk, av dina bröder, en som är lik mig. Honom skall ni lyssna till.[34]

En profet skall jag låta uppstå åt dem bland deras bröder, en som är lik dig, och jag skall lägga mina ord i hans mun, och han skall tala till dem allt vad jag befaller honom.[35]

Utan att bli alltför detaljerad kan vi se den uppfattning och bild Israels folk hade av den kommande Messias.

Medan fariséerna var sam­lade, frågade Jesus dem: ”Vad anser ni om Messias? Vems son är han?” De svarade honom: ”Davids”. Då sade han till dem: ”Hur kan då David, driven av Anden, kalla honom Herre och säga: Herren sade till min Herre: Sätt dig på min högra sida, tills jag har lagt dina fiender under dina fötter. Om nu David kallar honom sin Herre, hur kan då Messias vara Davids son?” Ingen kunde svara honom ett ord, och från den dagen vågade ingen längre fråga honom.[36]

Man väntade på Messias och man visste att han skulle vara Davids son. Därför säger Paulus dessa ord. Jesus Kristus är lika med den utlo­vade Messias.

Treenigheten

1:4 och som genom helighetens Ande blev med kraft bevisad vara Guds Son alltifrån upp­ståndelsen från de döda, evangelium om Jesus Kristus, vår Herre.

Uttrycker helighetens Ande är det hebreiska sättet att säga den Helige Ande. Lägg märke till hur treenigheten är repre­senterad , bara inom några få verser. Det finns många bibelställen där treenigheten arbetar tillsammans. Redan i början av Bibeln ser vi detta:

I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Jorden var öde och tom, och mörker var över djupet. Och Guds Ande svävade över vattnet.

Gud sade: ”Låt oss göra män­niskor till vår avbild, till att vara lika oss.[37]

En annan vers är hämtad från Romarbrevets 8:e kapitel.

Och om hans Ande som uppväckte Jesus från de döda bor i er, då skall han (Gud) som uppväckte Kristus från de döda göra också era dödliga kroppar levande genom sin Ande som bor i er.[38]

Temat är ofta detsamma i dessa ”treenighetsverser”.[39] Det är Fadern som handlar genom sin Son i den Helige Andes kraft.

Jag tror att vi kan lära känna de olika personerna i treenigheten. De är ett men också tre. Jag tycker inte att det är speciellt fruktbart att försöka förstå detta. Jag tycker att det är betydligt mer intressant att lära känna Gudspersonerna och deras karaktärer. Den person i gudomen som vi kanske känner minst är den Helige Ande. Det borde verkligen inte vara så eftersom det är han som bor i oss[40]. Det är dock inte för sent att börja. Jag tror att det enda den Helige Ande väntar på är din tillåtelse. Låt mig få lära känna dig. Det kan vara en bön att börja sin gemenskap med den Helige Ande.

Uppståndelsen

Vi fortsätter med vers 4:  

1:4 och som genom helighetens Ande blev med kraft bevisad vara Guds Son alltifrån uppståndelsen från de döda, evangelium om Jesus Kristus, vår Herre.

Jesus blev inte bara människa (v.3) utan han var också Gud. Vi kommer att se mer hur Gud själv har tagit initiativet till frälsning för människan. Jesus är uppstånden från de döda. Detta skedde också genom den Helige Ande. Vi går inte in på detta nu men vi läser ett parallellställe till detta.

Med denna kraft verkade han i Kristus, när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen, över alla furstar och väldigheter, makter och herradömen, ja, över alla namn som kan nämnas inte bara i denna tidsålder utan också i den kommande. Allt lade han under hans fötter, och honom som är huvud över allting gav han åt församlingen, som är hans kropp, fullheten av honom som uppfyller allt i alla.[41]

Jag tycker att dessa verser talar starkt men vi går vidare.

Upplägg

1:5 Genom honom har vi fått nåd och apostlaämbete för att bland alla hednafolk föra människor till trons lydnad för hans namns skull.

Paulus fortsätter nu att tala om konsekvensen av den frälsning Jesus vunnit åt oss. Det handlar om det uppdrag som han lämnat åt de troende. Man kan säga att dessa första inledningsverser är Paulus brev i miniformat. Först talar han om vad Gud har gjort (v.2-5) för att därefter fortsätta att tala om vad vi skall göra (v.5-6) på grund av vad Gud har gjort.

Upplägget i Romarbrevet ser också ut på ett liknande sätt.

I kap 1-8 berättar han vad Gud har gjort och varför.

I kap 9-11 finns en parentes, där han förklarar vad som hände och vad som skall hända med Israel.

I kap 12-16 talar Paulus om vilket liv vi nu skall leva ut­ifrån det Jesus gjort för oss.

Det ord som överbryggar från kap 8 och till kap 12 är och nu.

förmanar jag nu er, bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud – er andliga gudstjänst.[42]

Jesus har gjort något, nu är det något vi skall göra.

De små orden

När du läser Bibeln skall du vara vaksam på dessa små ord, som därför, ty, eftersom, nu osv. Dessa ord är viktiga för förståelsen av Bibeln. Det kan vara ord som kopplar ihop med det som är sagt tidigare, ord som anger tempus och som kan förändra en hel värld. Ett exempel skulle kunna vara:

Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade Sons rike.[43]

Det är ju en avsevärd skillnad om det hade stått att han skall frälsa och att han kommer att föra oss osv. än som det nu står. Ta alltid Guds ord på allvar och tro det! Guds Ord förvandlar!

I honom

1:5 Genom honom har vi fått nåd och apostlaämbete för att bland alla hednafolk föra människor till trons lydnad för hans namns skull.

När vi läser ”genom honom” så är det lätt att vi slentrianmässigt snubblar förbi detta men det är egentligen oerhört viktiga ord som jag vill göra dig uppmärksam på. Varje gång du läser ”I honom”, ”Genom honom”, ”I Kristus” och liknande i din Bibeln så skall du stryka under det. Det anger nämligen något som du äger!

Alltså, om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, se, det nya har kommit.[44]

När du tar emot Jesus som din frälsare blir du ett Guds barn, du blir född på nytt i din ande, den Helige Ande flyttar in i dig, du får dina synders förlåtelse, du byter andligt medborgarskap, du blir en Jesu medbroder och du blir inplacerad av Fadern genom den Helige Ande i Kristus. Det betyder att allt det Jesus gjort för dig genom korset blir ditt.

Vi måste se att det Jesus gjort på korset är giltigt i universum i alla evigheters evigheter. Garanten för dess giltighet är blodet som vittnar i himlen inför Fadern till en påminnelse att mänsklighetens synd är betald och försoning är vunnen för all evighet. Detta är juridiskt sant. Detta vet och räknar Gud med. Detta vet alla änglarna om och handlar i enlighet med dess verklighet. Detta vet också Satan och bä­var. Han vill inte att du skall få reda på detta. Då vet han att du kommer att vinna trons seger genom de omständigheter du möter. Det Gud vill att du skall se är att du är i Kristus. Det betyder att när Gud ser på dig så ser han Jesus. Det betyder också att när han ser på dig så ser han hur du är förenad med allt det Jesus vann på korset. (Det är inte litet). Därför är detta begrepp i Bibeln så viktigt. Du hittar dessa uttryck främst i Paulus brev eftersom det var han som fick uppenbarelsen om dess betydelse. Vi kommer antagligen att gå igenom detta mer längre fram men jag vill bara introducera detta begrepp nu.

Trons lydnad

I vers 5 talar Paulus om syftet med detta brev. Att föra män­niskor till trons lydnad. Uttrycket återkommer också i slutet av brevet[45]. Vi kommer att se hur Paulus frenetiskt söker övertyga sina läsare om hur Gud vill att vi skall se att en fullkomlig frälsning är vunnen och att vi bara kan ta emot den genom tro. Egna prestationer är bortkastade. Målet är att vi i allt skall leva av tro, dvs. ta emot allt från Gud.

Jesus svarade: ”Det står skri­vet: Människan lever inte bara av bröd, utan av varje ord som utgår från Guds mun.”[46]

Evangelisation

Det är viktigt att se hur Paulus alltid ger uttryck för vikten av evangelisation. Han stannar aldrig och gottar sig utan han vet uppdraget. Han skriver föra människor till trons lydnad. Paulus är ett föredöme för oss. Hur lätt är det inte att få en uppenbarelse, ett tilltal från Gud, vara på ett härligt möte eller guds­tjänst osv., men det får inte stanna där. Vi måste ut med budskapet. Det är vårt uppdrag. Paulus visste det och han gjorde något åt det.

1:6 Bland dessa är också ni, som är kallade att tillhöra Jesus Kristus.

Visst är det en skön vers? Bland dessa är också ni. Tänk på denna mening ett tag. Versen syftar tillbaka på vers 5 genom ordet dessa. Här tror jag att vi kan hitta två saker.

1.       Vi är kallade att föras till trons lydnad som troende.

2.       Vi är som troende kallade att föra människor till trons lydnad.

Det verkar som om Gud tycker att du är förtroende värd för denna uppgift. Det är dags att tala ut det med din mun också. ”Jag för människor till trons lydnad.”

Allt kommer från Gud, som har försonat oss med sig själv genom Kristus och gett oss försoningens tjänst. Ty Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser, och han har anförtrott åt oss försoningens ord. Vi är alltså sändebud för Kristus. Det är Gud som förmanar genom oss. Vi ber å Kristi vägnar: låt försona er med Gud.[47]

Snacka om förtroende! Lägg också märke till frasen: som är kallade att tillhöra Jesus Kristus. Kan vi ha någon högre kallelse? Uttrycket hör också ihop med vad vi tidigare sa om begreppen I Kristus.

Vår identitet

1:7 Jag hälsar er alla som bor i Rom, ni Guds älskade, hans kallade och heliga. Nåd vare med er och frid ifrån Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus.

När vi ser oss om i världen idag ser vi hur människor söker efter mening. Det tar sig så olika uttryck, inte minst i våra egna liv. Ungdomars klädstil och livsstil, ideologiska engagemang tror jag i mycket är uttryck för en vilja och längtan efter bekräftelse. Räknas jag? Vad är det för mening med mig? Spelar jag någon roll?

Om det nu finns en Gud som har skapat oss, och det tror vi. Och om det nu finns en Gud som har räddat oss från den död vi gjort oss förtjänta av genom synden, och det tror vi också. Då måste det också yt­terst vara Han som kan på djupet fylla vårt innersta be­hov av kärlek och bekräftelse. I versen ovan sår Gud in i ditt hjärta frön av kärlek. Hans ord vänder inte tillbaka få­fängt utan att ha utfört det som det var avsett för. Han vill att du skall se hans kärlek till dig. Han vill att du skall se vem du är, sedan du tog emot Jesus. Din nya identitet i Kristus är inte att du är en syndare, du är rättfärdig i Kristus. Du är älskad, du är hans kallade, den han vill ha, den heliga, den för honom av­skilda. Du syndar fortfarande och du är inte perfekt men det är inte din identitet nu. Allt det gamla är borta, för evigt. Du tillhör honom nu och du är hans.

 

[1] Matt 7:7

[2] Job 28:1-4, 23

[3] Matt 6:6

[4] Apg 9:15-16

[5] Gal 1:11-12

[6] Ef 3:2-4, 7

[7] Luk 17:7-10

[8] Rom 8:16

[9] 1 Petr 2:9

[10] 1 Petr 2:9

[11] Rom 8:17

[12] Joh 20:17

[13] Mark 14:19

[14] Rom 8:37

[15] HögaV 2:16

[16] Rom 8:38-39

[17] Rom 1:1,3,4,9,15,16,17.

[18] 1 Kor 15:1-5

[19] Rom 5:6-8

[20] Ef 1:5, 9, 3:11

[21] 2 Kor 5:18-19

[22] Amos 3:7

[23] 1 Mos 18:17-18

[24] Ps 119:160

[25] 2 Tim 3:16a

[26] Rom 9:24-26

[27] Hos 2:23, 1:10

[28] Kol 1:19

[29] Uppb 3:20

[30] Matt 1:1 Jesus Kristus, Davids son, Abrahams son. Vidare 1:6 Isai födde David, kungen.

[31] Luk 3:23 Han var, menade man, son till Josef…31b son till Natan, son till David, son till Isai.

[32] 2 Sam 7:16

[33] Matt 21:8-11

[34] 5 Mos 18:15, läs även Joh 1:21.

[35] 5 Mos 18:18

[36] Matt 22:41-46

[37] 1 Mos 1:1, 26a

[38] Rom 8:11

[39] I Apg 10:38 och Ef 1:20 hittar du också liknande verser.

[40] 1 Kor 3:16

[41] Ef 1:20-23

[42] Rom 12:1

[43] Kol 1:13

[44] 2 Kor 5:17

[45] Rom 16:26

[46] Matt 4:4

[47] 2 Kor 5:18-20