Nr 10: Rom 1:18-32

hem igen

Hej! 

Det är nu dags för ett nytt nummer av Guds Ord förvandlar och vi fortsätter med bibelstudiet av Romarbrevet. Detta nummer innehåller några fler aspekter omkring homosexualitet, samt om oförlåtlig synd. Jag försöker som ni antagligen har märkt att alltid hålla mig inom 8 sidor för att det inte skall kännas för mastigt att ta sig an. 

I skrivande stund är jag arbetslös men söker arbete. Jag har under hösten och efter jul sökt sexton arbeten som jag velat ha men jag har ännu inte fått något napp. Jag har däremot full tro att det skall ordna sig vad det lider. Gud är så god mot oss. 

Under hösten har vi haft två egyptiska stipendiater boende hos oss. Sister Theophila, som är 31 år och nunna i den koptiska kyrkan. Hanan är 21 år och arbetar på en stiftsgård kallad Anafora. Hon är utbildad lärare men skall också bli nunna är det tänkt. Det har varit en oerhört lärorik och givande höst. De åker den 12 december och vi tycker alla i familjen att det kommer att kännas ensamt efter dem. De har trivts bra, säger de, men tycker att det är mycket kallt i Sverige!  

Deras andliga liv vittnar om en disciplin som vi borde vara avundsjuka på. De läser Bibeln och ber långt mer än vad en genomsnittlig kristen gör i vårt land. I de bibelstudier vi har haft tillsammans har de med lätthet kunnat redogöra för sin tro, med stöd av flera bibelställen. För övrigt skiljer sig inte vår tro och deras tro i några avgörande delar. Det är glädjande att se hur Herren har lärjungar över hela världen.  

I övrigt upplever vi en tid när Herren gör saker i vårt land. Det bubblar under ytan upplever jag. Det är många ungdomar som ger uttryck för längtan efter fördjupning i kristen tro och liv. Det är också uppenbart hur Gud för ihop sina barn i en överlåtelse och förtroende till varandra. Detta är något att ta vara på.  

Låt oss inte överge våra egna sammankomster, som en del har för vana, utan uppmuntra varandra, detta så mycket mer som ni ser att dagen närmar sig.[1]

Jag upplever själv hur Gud uppmanar mig att i högre grad ”ge mig själv” åt mina syskon både avseende förtroenden och bekännelser av synd men också i förböner och omsorg. Jag vet att han också talar till er om detta.  

Homosexualitet  

I förra brevet började vi att tala om vad Bibeln säger om homosexualitet i samband med de ord Paulus tar upp i Rom 1:26-27. Denna bild är så entydig som den kan bli. Utlevd homosexualitet är synd och Gud vill att vi skall omvända oss från den, be om förlåtelse och ta emot kraft från Gud till ett liv i renhet.  

I forskningen om vad som kan ligga bakom det faktum att en del människor blir homosexuella finns det inget vetenskapligt belagt[2]. Det finns teorier om olika genuppsättningar, biologiska skillnader men också naturligtvis en mängd teorier som har sin grund i sociala faktorer. Några exempel på detta kan vara frånvarande fäder, dominanta mödrar eller traumatiska upplevelser på det sexuella området. Rent vetenskapligt har man inte kunna statistiskt säkerställa någon av dessa teorier.  

Det ligger naturligtvis i de grupper som förespråkar homosexualitetens intressen att hävda att homosexualitet är något nedärvt och därmed inte något man kan välja. Jag tror dock att vi kommer att få höra, från samma håll, så snart detta är allmänt vedertaget, att homosexualitet är något man kan välja att vara. Sexualiteten är, menar somliga, något som man kan experimentera med och pröva sig fram till. Vi ser redan detta ske i vissa forum och vi vet att det är detta som homogrupper vill åka runt i skolorna och predika för våra barn.  

Det ligger även i de mer radikala formerna av feminismens intressen att stödja dessa homogruppers sak eftersom de tror att detta kan gynna deras egen sak. Deras mål är att krossa de patriarkala former av sociala normer och uttryckssätt, vilket inkluderar äktenskap och den traditionella familjen. Ett led i detta är att öppna upp för alla andra alternativa sätt att gestalta familjebildningar, parsamhet och sexualitet. Naturligtvis står Gud emot allt sådant, även om han älskar dem alla.  

Jag möter ibland en naivitet bland kristna inför dessa samhällsfrågor. Jag tror inte att vi skall sticka huvudet i sanden inför dessa frågor. Om vi tillåter normalisering av allehanda sexuella avarter kommer vi också att få se konsekvenserna av dessa. Är det de vi vill ge i arv till våra barn?  

Vi måste skilja på två saker. Den debatt som vi kristna skall föra om samhällsmoral, värderingar, normer som vi anser skall gälla i ett rättfärdigt samhälle är en sak och det är detta jag inledningsvis berört. Det andra är hur vi som kristna skall bemöta människor som det på olika sätt kan ha gått fel för. Det är i en del avseenden en annan sak vill jag mena. Problemet som jag ser är att vi inte delar upp dessa, vilket samtidigt skall erkännas inte alltid är så lätt. Det är bara att se på den abortdebatt som fanns på 70-talet och framgent.  

Det finns två diken som jag ser det. Det ena är att i en av fruktan styrd naivitet inte bry sig om frågor som de homosexuella lobbygrupperna ställer på samhället. Den andra är en av fruktan styrd motvilja mot att möta männi­skor med avvikande åsikter, läggning. Jag tror att Gud vill att vi skall gå på vägen, rakryggat stå för sanningen om äktenskap, homosexualitet osv. och samtidigt med kärlek och erbjudande av evangelium möta alla människor i vetskap om att vi en gång också var förlorade men nu har blivit frälsta.  

Evangelium  

Gud älskar människor som lever i homosexualitet. Homosexualitet är inte den oförlåtliga synden, (mer om vad det är senare). Jesus dog för att homosexuella skulle kunna leva rent. Det finns en väg ut ur homosexualitet.  

Ty Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. Den fostrar oss att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär och att leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som nu är,[3]  

Eller föraktar du hans stora godhet, mildhet och tålamod och förstår inte att det är hans godhet som för dig till omvändelse?[4]  

Det är Guds nåd och hans godhet som vill hjälpa oss i kampen mot synden. Många människor tror att när de kommer till Gud så är det i första hand dom de möter. Nej, det är hans godhet som för oss till omvändelse. Gud vill inte att vi skall leva i slaveri under synden, det kan vara sexuell orenhet, avundsjuka, missunnsamhet, hat, bitterhet, girighet, ilska, frosseri, självömkan. Gud vet att allt detta förstör oss inifrån. Han vill befria oss från detta.  

Detta gäller oss alla. Jag kan inte se att det är någon skillnad på synd och synd för Gud. Se vad Jesus säger:  

Just då kom några och berättade för Jesus om de galileer vilkas blod Pilatus hade blandat med deras offer. Jesus frågade dem: ”Menar ni att dessa galileer var större syndare än alla andra galileer, eftersom de fick utstå detta? Nej, säger jag er, men om ni inte omvänder er, kom­mer ni alla att gå under som de. Eller de arton som dödades när tornet i Siloam föll ner över dem, menar ni att de var större syndare än alla andra invånare i Jerusalem? Nej, säger jag er, men om ni inte omvänder er, kommer ni alla att gå under på samma sätt.”[5] 

Som jag förstår den här texten vill inte Jesus att vi skall gå omkring och bedöma människor som mindre eller större syndare. Och inte heller anlägga den förklaringsmodellen när det händer människor något till synes ont. Det finns ett exempel på en sådan attityd till människor i Joh 9 som både Jesu lärjungar och fariséerna ger uttryck för.  

När Jesus kom gående fick han se en man som var blind från födelsen. 2Hans lärjungar frågade: ”Rabbi, vem har syndat, han själv eller hans föräldrar, eftersom han föddes blind?” 3Jesus svarade: ”Det är varken han eller hans föräldrar som har syndat, utan detta har skett för att Guds gärningar skulle uppenbaras på honom.[6]  

Lyssna också till vad fariséerna säger till den blindfödde mannen:  

De svarade: ”Du är helt och hållet född i synd, och du undervisar oss!” Och de drev bort honom.[7]  

Detta är inte exempel på att vandra i kärlek till sin nästa. Samtidigt varnar Jesus oss för att inte omvända oss från synden och komma till Gud för förlåtelse och beskydd. Jesus vet att det inte finns någon annan rättfärdighet eller beskydd från synden än hos Gud allena. Därför går det inte alls att stolt hävda att: ”Ja, jag är då inte sämre än någon annan!” Det är inte detta som avses. Jesu budskap är: Kom till mig så blir du räddad, men döm ingen på din väg till mig.  

Däremot är det så att synden får olika konsekvenser. Utlevd homosexuell får så djupa konsekvenser eftersom sexualiteten i sig innebär att man öppnar upp sig på djupet av sin varelse. Även annan synd på detta område berör oss djupt. Guds nåd har uppenbarats till frälsning för oss människor. Det innebär att vi inte behöver leva i vårt eget helvete. Genom Jesus får vi erbjudande om frihet att leva i hans himmel, och på ett sätt redan nu.  

Frälsningen kommer i tre steg. Pånyttfödelsen är något som sker den stund du tar emot Jesus. Din ande föds på nytt, den blir helt omskapad till Guds avbild och den helige Ande flyttar in i dig. Helgelsen är den del av frälsningen som pågår under resten av den kristnes liv. Den innebär att du genom Guds nåd, genom bibelläsning, bön, lydnad formas till att allt mer likna Gud i ditt sätt att tänka, vara och leva. Denna del av frälsningen utförs inte heller den utan kamp, för en del mycket hård. Vi kan säga att den här delen av frälsningen främst påverkar din själ, ditt sätt att tänka om vi förenklar det lite. Den sista och slutgiltiga delen av frälsningen kommer när Jesus kommer tillbaka och uppståndelsen av våra kroppar sker. Då får de som tror på Jesus nya kroppar, likt Jesus och då, men först då, har frälsningen helt nått sin fulländning. Märk väl, att detta inte betyder att Jesu verk på korset inte räcker till, den är nog och den är grunden för frälsningens alla tre steg, men poängen är att de kommer inte alla på en och samma gång.  

Det är kanske något utanför detta bibelbrevs intentioner men jag känner att jag ändå vill ta upp något om homosexuellas kamp. Jag tror att vi måste skilja på, eller skall vi säga, göra en bedömning av två grupper av människor och vårt sätt att bemöta dessa.  

1.       Människor som vill leva med Gud och vill kämpa mot synden i sitt liv

2.       Människor som vill leva i synden  

Det är inte vårt uppdrag att ”profetiskt” gå omkring och skilja på människor och människor men Bibeln säger att vi skall ta itu med synden i våra församlingar.  

Om din broder har begått en synd, så gå och ställ honom till svars enskilt, mellan fyra ögon. Om han lyssnar på dig, har du vunnit din broder. Men om han inte lyssnar, ta då med dig en eller två andra, för att varje sak må avgöras efter två eller tre vittnens ord. Lyssnar han inte till dem, så säg det till församlingen. Lyssnar han inte heller till församlingen, då skall han vara för dig som en hedning och publikan. Amen säger jag er: Allt vad ni binder på jorden skall vara bundet i himlen, och allt vad ni löser på jorden skall vara löst i himlen.[8]  

I detta Jesusord poängterar han vikten av att inte tillåta synden medvetet leva kvar i församlingen. Detta betyder inte att alla som syndar skulle åka ut ur församlingen. Vem skulle då vara kvar? Det betyder att man inte skall tillåta medveten synd som det inte omvänds ifrån i församlingen[9]. Jesus trycker också extra hårt på denna punkt genom att säga att gåvan att binda och lösa hör samman med detta. Den innebär en av Gud delegerad makt att förmedla förlåtelse men också att stoppa synd i församlingen. Gud ställer sig fullkomligt bakom dessa åtgärder. Bibeln förutsätter naturligtvis att allt utförs i kärlek och utifrån vad ordet säger.  

I mitt brev till er skrev jag att ni inte skulle ha något att göra med otuktiga människor. Jag menade inte alla otuktiga här i världen, inte alla giriga och utsugare och avgudadyrkare. Då måste ni ju lämna världen. Jag skriver nu till er att ni inte skall umgås med någon som kallas broder, om han är otuktig, girig eller avgudadyrkare, förtalare, drinkare eller utsugare. Inte heller skall ni äta tillsammans med en så­dan. Hur kan det vara min sak att döma dem som står utanför? Är det inte dem som står innanför ni skall döma? Dem som står utanför skall Gud döma. Driv ut ifrån er den som är ond! [10]  

Paulus säger här samma sak som Jesus men poängterar också att vi inte skall döma dem som är utanför församlingen, det gör Gud.  

Detta innebär också att det finns människor som kämpar med homosexualitet men som vill leva rent. Mot dessa säger Gud att vi skall:  

Bröder, om ni kommer på nå­gon med att begå en överträdelse, då skall ni som är andliga människor i mildhet upprätta en sådan. Men se till att inte du också blir frestad. Bär varandras bördor, så uppfyller ni Kristi lag[11]  

Och har han begått synder, skall han få förlåtelse för dem. Bekänn alltså era synder för varandra och be för varandra så att ni blir botade. Mycket mäktig och verksam är en rättfärdig människas bön.

Mina bröder, om någon bland er kommer bort från sanningen och någon för honom tillbaka, så skall denne veta att den som återför en syndare från hans villoväg frälser hans själ från döden och överskyler många synder.[12]  

Det finns många människor som lever i ett helvete, pga. syndens konsekvenser. Detta gäller också många homosexuella. Jag tror att det finns många som längtar efter en renhet i sina liv, inte minst på det sexuella området. Detta gäller inte bara homosexuella. Jag tror att vi i vårt möte med dem skall peka på Guds kärlek och Guds underbara förlåtelse. Vi skall förlåta som vi själva har blivit förlåtna[13]. Låt oss älska människor, vad annat har vi att komma med?

Mycket folk följde honom, och han botade dem.[14]  

Vi har inte seger på varje område av vårt liv. Vi har alla något att kämpa med, gamla oförrätter som vi har svårt att förlåta, orena tankar, en mot­vilja att glädja sig med andra osv. I Jesus är vi dock rättfärdiga om vi tror på honom. Det gäller alla, även de som kämpar med homosexualitet. Jag tror inte på den kristendom som säger att vi skall först gör upp med saker i våra liv in­nan vi kommer till Gud. Hur skulle vi kunna det? Vi skall komma med våra liv till Jesus, så att han får förvandla dem. Det är när vi ser på och följer Jesus som han också kan bota oss. Det innebär också seger över synden. Jesus vill upprätta vem det än är som kommer till honom. Halleluja!  

Oförlåtlig synd  

Jag tror att vi kristna är de första som skall träda fram och varna för syndens konsekvenser men vi är samtidigt de första som skall visa syndaren nåd, kärlek och frälsningens väg.  

Utlevd homosexualitet är inte den oförlåtliga synden, inte heller porrsurfning för att anknyta till aktuella företeelser inom kyrkans väggar. Det är synd men det är inte oförlåtligt. Det finns åtminstone fyra orsaker till varför vi inte skall synda:  

1.       Det gör Jesus ledsen.

2.       Det förstör gemenskapen mellan dig och Jesus. Inte barnaskapet men väl gemenskapen.

3.       Det du sår får du skörda. Det blir alltid konsekvenser av synd. Det betyder inte att inte förlåtelse ges men syndens konsekvenser kan Gud inte alltid omintetgöra.

4.       Du öppnar upp en dörr för djävulen att verka i ditt liv.  

Det finns en mängd exempel och undervisning i Bibeln om allt detta men jag tror att vi lämnar detta till en annan gång för att istället gå in i Bibelns undervisning om den oförlåtliga synden.  

Det finns kanske inget som har gjort kristna så ängsliga och till och med skickat en del till mentalsjukhus, många gånger i onödan. Bibeln vill göra oss fria.  

Jesus  

Det är främst Jesus, Hebreerbrevets författare (jag gissar på Paulus pga. av typen av uppenbarelser där) samt Johannes som undervisar om dessa saker. Vi börjar naturligtvis med Jesus.  

Därför säger jag er: All synd och hädelse skall människorna få förlåtelse för, men hädelse mot Anden skall inte förlåtas. Den som säger något mot Människosonen skall få förlåtelse. Men den som talar mot den helige Ande skall inte få förlåtelse vare sig i den här tidsåldern eller i den kommande.[15]  

Detta är skrivet av Matteus. Markus poängterar ännu mer synd mot Människosonen:  

Amen säger jag er: Allt skall förlåtas människorna, deras synder och hädelser, hur de än hädar. 29Men den som hädar den helige Ande får aldrig någonsin förlåtelse utan är skyldig till evig synd.”[16]  

Lukas tar upp samma sak men något mer kortfattat och i ett annat sammanhang.  

Det Jesus säger är att:  

1.       All synd som vi kan hitta på, hur grov den än är får vi förlåtelse för om vi omvänder oss och ber om det.

2.       Det finns ett undantag. Synd mot den Helige Ande ges det ingen förlåtelse för.

3.       Varken under vår tid på jorden eller efter döden. Den synden är en evig synd.  

Vi har lärt oss att Gud alltid förlåter och det är sant.  

Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet.[17]  

Var i stället goda och barmhärtiga mot varandra och förlåt varandra, liksom Gud i Kristus har förlåtit er.[18]  

Kom, låt oss gå till rätta med varandra, säger Herren. Om era synder än är blodröda, skall de bli snövita, om de än är röda som scharlakan, skall de bli vita som ull.[19]  

Vi får aldrig tänka annat om denna sak, både när det gäller oss själva och andra. Det är en grundbult i evangeliet. Jesus har kommit för att förlåta oss och upprätta den brutna gemenskapen. Men vad handlar då synd mot den helige Ande om?  

Vad skall vi nu säga? Skall vi fortsätta att synda för att nåden skall bli större? Nej, visst inte! Vi som har dött bort från synden, hur skulle vi kunna fortsätta att leva i den?[20]  

Som vi skall se senare handlar synd mot den helige Ande om medveten synd. Att medvetet gå emot den helige Ande och hans verk trots att man mycket väl vet att Han är Gud. Det är en sak att vara syndare och inte känna Gud men det är en annan sak att vara rättfärdig, att ha lärt känna Gud och veta vad som är rätt och fel. Gud ställer olika krav på dessa två olika personer.

I de verser som vi citerade från Matteus och Markus nämner Jesus dessa ord i ett visst sammanhang[21]. Fariséerna anklagade Jesus för att vara besatt av en ond ande och för att han utförde sina helanden, utdrivningar och mirakler under inflytande av onda krafter och inte den helige Ande.  

I detta sammanhang varnar Jesus för synd mot den helige Ande. Det är alltså i situationer när det är uppenbart att Gud verkar i människor och skeenden, som man löper risk att synda mot den helige Ande. Att medvetet gå emot Gud och hans verk trots att man vet vem som står bakom det är en oerhörd fara till förhärdelse i sitt liv.  

Ett annat liknande sammanhang har jag talat om i förra brevet när Jesus varnar städerna Korasin och Betsaida för att förhärda sig när de såg Guds handlande genom Jesus.  

Gud förlåter oss, jag upprepar; han förlåter oss men det betyder inte att vi kan hantera synden hur som helst[22].  

Hebreerbrevet  

Hebreerbrevet är det brev som tydligast talar om synd mot den helige Ande. Brevets mottagare levde i en situation där de var frestade att överge sin tro och övertygelse. De hade varit med om att bli förföljda och hånade[23] för sin tro i början av sin kristna vandring och nu var det en del som hade slutat gå till gudstjänsten och delta i den kristna gemenskapen[24]. Mot den bakgrunden skriver författaren och varnar och förmanar mottagarna att inte överge sin tro. Vi skall nedan se vad han skriver. Det blir en hel del citat men jag tror att det är av vikt för att förstå undervisningen.  

Hela brevet är en jämförelse mellan det gamla och det nya förbundet utifrån flera olika aspekter. Samtidigt blir det en presentation av den tro som mottagarna hade med en uppmaning: Ni tror på allt detta underbara, lämna det inte!  

Därför måste vi så mycket mer ta fasta på det vi har hört, så att vi inte driver bort med strömmen. Om redan det ord som talades genom änglar[25] stod fast och varje överträdelse och olydnad fick sitt rättvisa straff, hur skall då vi kunna fly undan, om vi inte bryr oss om en så stor frälsning? Den förkunnades först av Herren och bekräftades för oss av dem som hade hört honom. Gud gav också sitt vittnesbörd genom tecken och under och många slags kraftgärningar och genom att dela ut den helige Andes gåvor efter sin vilja.[26]  

Här slår författaren fast att det ni tror på har hela treenigheten varit delaktiga i att förmedla. Det har bevisats i form av under av Gud. Förmaningen är den att, när ni nu vet allt detta, då kan ni inte ostraffat överge det. Ni bär ett ansvar för det ni vet. Läs här vad Paulus säger till Timoteus:

Men håll fast vid det som du har lärt dig och blivit överbevisad om. Du vet av vilka du har lärt det, och du känner från barndomen de heliga Skrifterna som kan göra dig vis, så att du blir frälst genom tron i Kristus Jesus.[27]  

Tänk på hur långt du kommit i din tro och vad Gud har överbevisat dig om i ditt liv. Backa inte från den kunskapen! Djävulen vill alltid att vi skall backa i vår tro, Gud vill att vi skall lägga in överväxeln!  

Hebreerbrevet fortsätter:  

Bröder, se till att ingen av er har ett ont och trolöst hjärta, så att han avfaller från le­vande Gud. Uppmuntra varandra i stället varje dag, så länge det heter i dag, så att ingen av er förhärdas genom syndens makt att bedra. Ty vi är Kristi vänner, om vi ända till slutet stadigt håller fast vid vår första tillförsikt.[28]  

Det finns alltid en frestelse att backa och att ge upp, inte minst när vi ser syndens makt i våra liv. Men Gud säger till oss att hålla fast och uppmuntra varandra i att hålla fast vid tron.  

Nu till kardinalverserna i detta ämne:  

Ty de som en gång tagit emot ljuset och smakat den himmelska gåvan, fått del av den helige Ande och smakat det goda Gudsordet och den kommande världens krafter men sedan avfallit, dem är det omöjligt att föra till ny omvändelse, eftersom de själva på nytt korsfäster Guds Son och öppet hånar honom. Ty en åker som dricker regnet som ofta faller på den och som ger god gröda åt dem som den brukas för, den åkern får välsignelse från Gud. Men bär den törnen och tistlar är den värdelös, och förbannelsen är inte långt borta. Slutet blir att den bränns av.[29]  

Jag tror att i citatet ovan har vi definitionen och förklaringen vad som menas med synd mot den helige Ande och vilka som har gjort det.  

Det talas om människor som har avfallit från tron. Det är omöjligt att föra dem till en ny omvändelse. Jag tror att detta är lika med att de inte kan få förlåtelse, de är skyldig till evig synd som vi såg tidigare. Vilka är då kriterierna för att kunna hamna i denna situation? Man skall:  

1.       Avfalla från tron

2.       På nytt korsfästa Jesus

3.       Öppet håna Jesus

4.       Bära törne och tistlar som frukt i sitt liv  

Detta är tuffa saker men det är samtidigt inte något ovanligt i många människors liv att de gör allt detta. De vill inte höra talas om tro, de skulle kanske på nytt instämma i ”Korsfäst”-kören, de hånar öppet Jesus och de bär också både törnen och tistlar i sina liv som frukt. Men skill­naden är att de gör så för de har aldrig lärt känna Jesus, de har aldrig upplevt hans kärlek och förlåtelse. Bibeln är oerhört klar på denna punkt. För dem finns möjlighet till omvändelse och förlåtelse.  

Men Jesus sade: ”Fader, förlåt dem, ty de vet inte vad de gör.[30]  

Ni kommer att bli utstötta ur synagogorna, ja, den tid kommer då var och en som dödar er skall tro sig tjäna Gud. Och det skall de göra, därför att de varken känner Fadern eller mig.[31] 

Nej, här talas om en annan grupp. Vilka kriterier gäller för att kunna ingå i denna grupp? De har:  

1.       Tagit emot ljuset (De har omvänt sig som en följd av den helige Andes överbevisning i sina liv)

2.       Smakat den himmelska gåvan (De har lärt känna Jesus, som är den him­melska gåvan. De har inte bara tagit emot honom, de har verkligen smakat honom och sett att han är god)

3.       Fått del av den helige Ande (De har erfarit den helige Andes kraft i sina liv, hans omsorg och hans uppenbarelse)

4.       Smakat det goda Gudsordet (De har inte bara läst Bibeln utan de har också levt i en ström av uppenbarelsekunskap och sett dess verkningar i sina liv)

5.       Smakat den kommande världens krafter (De har levt i det övernaturliga, de har sett tecken och under ske inte bara i de sammanhang de befunnit sig i men också genom sina egna liv)  

Detta är de kriterier som Bibeln säger måste vara uppfyllda för att man skall kunna kvalificera sig för att kunna avfalla och begå den oförlåtliga synden.  

Detta handlar om människor som är absolut fullständigt medvetna om vad de gör när de överger Jesus. Och de känner ingen ledsamhet eller sorg över detta. Klassiskt har själavården betonat och sagt att om man är rädd för och upplever sorg över att man har begått den oförlåtliga synden, då är det ett bevis i sig att man inte har gjort det. Jag tror att detta är en god slutsats.  

Det är också viktigt att fortsätta och läsa vad Gud säger efter det ovan citerade stycket:  

Men när det gäller er, ni älskade, är vi övertygade om det bästa, vad som hör till er frälsning, fastän vi talar på detta sätt. Ty Gud är inte orättvis, så att han glömmer vad ni har gjort och vilken kärlek ni har visat hans namn genom att nu som tidigare tjäna de heliga. Men vi önskar att var och en av er skall visa samma iver att bevara full visshet i hoppet ända till slutet, så att ni inte blir tröga utan följer dem som genom tro och uthållighet får det utlovade arvet.[32]

Guds inställning till sina barn är att vi är de som håller fast vid den tro som vi har fått ända till slutet.  

Till slut några verser från Hebreerbrevet som också varnar för att avfalla från Gud och tron.  

Men om vi syndar med vett och vilja sedan vi fått kunskap om sanningen, finns det inte längre något offer för synder, utan en fruktansvärd väntan på domen och en förtärande eld, som skall uppsluka motståndarna. Den som förkastar Mose lag skall utan förbarmande dö, om två eller tre vittnar mot honom. Hur mycket strängare straff tror ni då inte den skall förtjäna som trampar Guds Son under fötterna och håller förbundets blod för orent, det blod som har helgat honom, och som smädar nådens Ande? Vi känner honom som har sagt: Min är hämnden, jag skall utkräva den, och vidare: Herren skall döma sitt folk. Det är fruktansvärt att falla i den levande Gudens händer.[33]  

Ty vår Gud är en förtärande eld.[34]  

Här understryker författaren de tidigare uppsatta kriterierna. Det är de som har fått kunskap om sanningen som kan avfalla, inte de andra. Orden med vett och vilja beskriver också vad det handlar om. I slutet beskrivs också en annan sida av Gud, en sida som vi inte talar om så ofta men som också finns där.  

Hebr 13 är sedan ett kapitel som beskriver beskyddet från avfall. Läs gärna det. Det handlar om att ge sig åt sina syskon och åt församlingen samt att öppna upp sig för kärleken.  

Johannes  

Johannes skriver också om den oförlåtliga synden.  

Om någon ser sin broder begå en synd som inte är till döds, skall han be, och Gud skall ge liv åt honom, åt dem som inte begår synd till döds. Det finns synd som är till döds, och jag säger inte att man skall be för den. All orättfärdighet är synd, men det finns synd som inte är till döds.[35]  

Det här är det enda stället jag spontant känner till där vi uppmanas att inte be för någon. Jag tror dock att vi utgår ifrån att vi alltid skall be för människor, Om det rör sig om, som i detta fall, en oförlåtlig synd, synd mot den helige Ande, synd till döds, så får vi lita på att den helige Ande uppenbarar detta för oss. Vi kan utgå ifrån att det inte är så vanligt, men det står där likafullt.  

Min tanke var att vi skulle hinna ta lite om vad Bibeln talar om dom också men jag ser att vi inte rymmer det, den här gången. Bibeln talar både om att vi skall döma och att vi inte skall döma. Vad menas egentligen? Mer om detta i nästa bibelbrev.  

Sammanfattning  

Vi har nu avslutat kapitel 1 och kommer i och med nästa bibelbrev att gå in i kapitel 2. Paulus har i kapitel 1 öppnat på ett vanligt sätt med avsändare, adressat och hälsningsfraser. I verserna 16-17 anger han i koncentrerad form brevets tema för att från och med vers 18 gå in i brevets innehåll. Från 1:18 till 3:20 avser Paulus att bevisa att syndens makt verkar i varje människa, hedning som jude.  

I det avsnitt vi nu har gått igenom har Paulus talat om synden hos hedningarna. Hedning står i bibliskt språkbruk egentligen för alla utom judarna men i detta sammanhang för de människor som inte har lärt känna Gud. Dessa är nu, efter Paulus genomgång, överbevisade om synd. 

Ett riktigt Gott Nytt År på er alla. Vi träffs under året.  


[1] Hebr 10:25

[2] Grupper som förespråkar en homosexuell livsstil menar att ca en tiondel av mänskligheten skulle vara homosexuella. Man utgår då ofta ifrån de studier amerikanen Alfred Kinsey bedrev under 40-50-talet där detta hävdades. Dessa studier var dock grovt vilseledande har senare studier visat. Han använde sig inte av slumpmässiga och representativa urval utan tog sina intervjurespondenter från perifera grupper som missbrukare, kriminella osv. Detta gav en stor missvisning i det statistiska materialet. Senare forskning som gjorts under 70-talet, och märk väl, efter den sexuella revolutionens start visar på siffror på ett par procent för homosexuella, något högre för män. Även senare kvalificerad forskning visar på samma resultat.

[3] Tit 2:11-12

[4] Rom 2:4

[5] Luk 13:1-5

[6] Joh 9:1-3

[7] Joh 9:34

[8] Matt 18:15-18

[9] I GT är Gud oerhört noggrann med detta och instruerar Mose om detta gång på gång

[10] 1 Kor 5:9-13

[11] Gal 6:1-3

[12] Jak 5:15b-16, 19-20

[13] Kol 3:13

[14] Matt 19:2

[15] Matt 12:31-32

[16] Mark 3:28-29

[17] 1 Joh 1:9

[18] Ef 4:32

[19] Jes 1:18

[20] Rom 6:1-2

[21] Läs gärna hela Matteus 12 för att få sammanhanget.

[22] För er som sett Sagan om Ringen förstår bilden om vi liknar syndens makt att bedra och få fäste i en människas liv med Bilbos, Gollums och även Frodos kamp i användandet av ringen.

[23] Hebr 10:32

[24] Hebr 10:25

[25] Det ord som förmedlades av änglar syftar på det gamla förbundets tillkomst.

[26] Hebr 2:1-4

[27] 2 Tim 3:14-15

[28] Hebr 3:12-14

[29] Hebr 6:4-8

[30] Luk 23:34

[31] Joh 16:2-3

[32] Hebr 6:9-12

[33] Hebr 10:26-31

[34] Hebr 12:29

[35] 1 Joh 5:16-17